Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk i skolen 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  04.03.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir innføring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet. Sentralt i studiet er utvikling av egne basisferdigheter i sang, dans, spill og komponering, samt innføring i aktuell teknologi og relevante digitale verktøy. Kunnskap om ulike musikalske sjangere, norsk og internasjonal musikk, og musikkteori inngår. Studiet gir grunnlag for å lede og evaluere læreprosesser i musikkfaget, og belyser ulike musikkdidaktiske perspektiv. Fokus vil være rettet mot pedagogen som leder, veileder og inspirator.

  Studiet er organisert i samlinger med nettstøtte mellom samlingsukene.

   

  Målgruppe

  Studiet passer for lærere i grunnskolen og i musikk- og kulturskolen, studenter i grunnskolelærerutdanningene og andre med musikkfaglig bakgrunn som ønsker en profesjonskompetanse i musikk rettet inn mot grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - ha kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer som er knyttet til kunstnerisk, estetisk og musikalsk virksomhet.
  - ha kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns  musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet.
  - ha grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangere og musikkhistoriske epoker
  - ha kunnskap om grunnleggende musikkteori og lyttemetodikk
  - ha kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnsuttrykk (f.eks. film og media)
  - ha kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for  musikkopplæring i grunnskolen
  - ha kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet

  Ferdigheter
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - kunne synge og bruke stemmen på varierte måter, uttrykke seg musikalsk og meningsfullt på eget instrument og akkompagnere til sang
  - kunne leke og danse til og med musikk, og mestre et representativt utvalg av tradisjonelle og moderne musikkleker og danser fra ulike kulturer
  - kunne lede og instruere sang,- samspill- og danseprosesser
  - kunne lytte og reflektere over musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer
  - kunne skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kunne leder improvisasjon- og komposisjonsprosesser
  - kunne bruke analoge og digitale musikkinstrument, og digitale verktøy i komponeringsarbeid og formidling
  - kunne ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell
  - være fortrolig med grunnleggende ferdigheter i skolefaget musikk
  - kunne gjennomføre tilpasset opplæring for elever med ulik bakgrunn, forutsetninger og interesser

  Generell kompetanse
  Ved gjennomført studium skal studenten;
  - kunne initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid.
  - kunne reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk
  - ha innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
  - kunne aktivisere, stimulere elevene si evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere.

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet består av delemnene Musisering (15stp) og Komponering og digitale verktøy (15stp).

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet legger vekt på praktiske og utøvende musikkaktiviteter, i tillegg til didaktisk refleksjon og analyse. Studiet innholder varierte arbeids- og læringsformer som forelesninger, work-shops og metodiske øvelser, diskusjonsforum, gruppeoppgaver og selvstudier, egenøving, veiledning og framføringer. Studiet krever at studentene jobber selvstendig mellom samlingene, og veiledning og oppfølging fra faglærer gis gjennom klasserom på nett.

  I studiet inngår både praktiske og skriftlige eksamener.
  Alle arbeidskrav knyttet til de ulike emnene må være gjennomført og godkjent for å kunne få avsluttende vurdering/eksamen i emnet. 

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MUS111, Musisering 15 7.57.5
  MUS112, Komponering og digitale verktøy 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 30 15 15