Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk og helse

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.02.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet er særlig relevant for ansatte i helsesektor, kultursektor og innen frivillighet, men vil også være interessant for andre som ønsker å lære mer om hvordan musikk kan brukes til å fremme helse og trivsel.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse

  Oppbygning og sammensetning

  Tre samlinger, hver på fire dager

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Forelesning
  Workshop
  Gruppearbeid
  Egenøving og teoristudier
  Prosjektarbeid
  Studentpresentasjoner

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  MUH100, Musikk og helse 15 15
  Sum studiepoeng 15 15