Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk og identitet i nordområdene

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet passer for studenter som har interesse for tema knyttet til sammenhengen mellom musikk og samfunn. Studiet er fokusert omkring ulike musikkpraksiser på Nordkalotten, og gir en kort oversikt over forskjellige musikksjangere på Nordkalotten. Studiet problematiserer forholdet mellom musikk og identitet, sentrum  og periferi og minoritetsproblematikk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Kurset er organisert som en podkastserie, bestående av 14 programmer (hvert program varer ca. 20-25 min.), samt et lesepensum i tilknytning til programmene.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  MUS130, Musikk og identitet i nordområdene 15 15
  Sum studiepoeng 15 15