Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Naturfag 1 er 30 studiepoeng og kan være de første 30 studiepoengene av årsenheten i naturfag . Naturfag 1 består av to emner (1a og 1b) som går parallelt gjennom studieåret. Naturfag er svært variert og spenner fra kunnskaper om egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige universet. Kort sagt gir naturfaget oss et innblikk i verden rundt oss. Det faglige innhold i emnet henter sine kunnskaper fra fagområdene naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi.

  Biologi:

  - naturtyper, generell økologi, forvaltning og bærekraft, evolusjon og systematikk

  - botanikk: planteriket: alger og protister, moser, diversitet hos karsporeplanter og overgang til frøplanter, nakenfrøende planter – reproduksjon, dekkfrøede planter, enfrøbladet og tofrøbladet – reproduksjon. Sopp, lav.

  - zoologi: Virvelløse dyr (dyreriket: svamper og nesledyr, flatmarker – rundormer, bløtdyr og leddormer, pigghuder, leddyr), ryggstrengdyr, virveldyr.

  Fysikk:

  - partikkelfysikk (elevaktive undervisningsmetoder i naturfag brukt til å formidle den kinetiske partikkelteorien for stoffa, bruk av partikkelteori som forklaring på naturfaglige fenomen som trykk, temperatur, diffusjon, osmose etc.)

  - fysikk som vitenskaps- og undervisningsfag, energi og varme, energiressurser, krefter og bevegelse, bølger – bevegelse på vandring, lys og lyd, teknologi og design

  Geofag:

  - mineraler og bergarter, jordas geologiske utvikling, grotter.

  Kjemi:

  - kjemi og kjemididaktikk, praktisk arbeid i kjemi, grunnstoffene og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og nomenklatur, kjemiske reaksjoner, beregning og tillagning av løsninger.

  Naturfagdidaktikk:

  - naturfagdidaktikk som fagfelt, begrunnelser for naturfag i skolen, feltdidaktikk, utforskende arbeidsmetoder i naturfag, skriving i naturfag.

  - hvorfor språk er viktig i naturfag, lesing i naturfag, utforskende arbeidsmetoder, argumentering, konstruktivisme og hverdagsforestillinger, planarbeid, vurdering.

  Målgruppe

  Studiet passer for lærere og andre som ønsker økt kompetanse i naturfag.

  Opptakskrav og rangering

  Matematikk R1(eller matematikk S1og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  Søkere som har fullført lærerutdanning eller pågående lærerutdanning.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAPER

  Studenten skal;

  FERDIGHETER

  Studenten skal;

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten skal;

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studenten vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, rollespill, IKT, laboratoriearbeid og feltarbeid.

  Fokus for naturfag ved HiNe er praktisk og aktivitetsbasert naturfag både i og utenfor klasserommet. Det blir lagt vekt på feltkurs både sommer og vinter. Studentene skal bli fortrolig med utstyr som blir brukt i felt- og laboratoriearbeidet.

  Målet er å gi studentene erfaring med et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer, faglig trygghet og samt at studentene oppnår en dyp og detaljert forståelse av hva som skal til for å lære naturfaget i grunnskolen. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt.

  Undervisningen er nettstøttet. Emnet har egen side på klasserom på nett. Her finnes forelesninger, gruppearbeid, timeplaner, ukeoversikter, studiemateriell og oppdatert informasjon om emnet.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål/karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  NAT100-1, Naturfag 1A 15 15
  NAT100-2, Naturfag 1B 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15