Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 1 KFK

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.01.2016
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn. Emnet vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til undring og læring i naturfag. Naturfag 1 består av to deler: «Undring og læring i naturfag, 15 stp.» og «Bærekraftig utvikling og noen verktøy i naturfag, 15 stp.». Første del legger vekt på naturopplevelser, det naturfaglige språket, vurdering for læring, de grunnleggende ferdighetene og argumentering i naturfag. Den andre del legger i tillegg vekt på det å undervise og lære om lokale og globale miljøutfordringer, fysikk, kjemi og teknologi i grunnskolen.

  Det profesjonsretta perspektivet er sentralt i emnet. Blant annet vil undervisningsopplegg for 1.-7. klassetrinn diskuteres, dette for å reflektere over og utvikle studentenes egne lærerpraksiser. Videre innebærer det profesjonsretta perspektivet at det faglige kunnskapsstoffet (fysikk, kjemi, biologi og geofag) presenteres, diskuteres og arbeides med i en fagdidaktisk sammenheng, som er relevant for undervisning i naturfag på 1.-7. trinn.

  Forskningsbasert kunnskap står sentralt i studiet, og da spesielt naturfagdidaktisk profesjonsretta forskning. Her vil blant annet elevers forestillinger i naturfag, begynneropplæring i naturfag og grunnleggende ferdigheter være i fokus. Videre vektlegger studiet vurdering for læring, det å trekke inn elevenes hverdagserfaringer inn i planleggingen av undervisning, og det å bruke lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket.

  Naturfag 1 tar også sikte på å utvikle kunnskaper om og forståelse for det kompliserte vekselspillet i naturen, og mellom natur og samfunn. Her vil det å kunne tilrettelegge for læring som fremmer elevenes naturglede og ansvarsfølelse og som etter hvert utvikles til kunnskap og engasjement for miljøet være viktig. Kunnskap i naturvitenskapene står sentralt i en utdanning for bærekraftig utvikling, og kunnskaper om lokale og globale miljøutfordringer vektlegges.

  Emnet skal legge grunnlag for å se naturvitenskapens verdensbilde som et kulturprodukt, der observasjoner, eksperimenter, drøftinger og teorier gradvis endrer vår erkjennelse.

   

  Målgruppe

  Videreutdanningen i Naturfag 1 KFK er rettet mot lærere i grunnskolens 1.-7. trinn. 

  Opptakskrav og rangering

  Almennlærerutdanning, eller annen godkjent lærerutdanning 1.-7. trinn.

  Forventet læringsutbytte

  Se det enkelte emne.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte varierte arbeidsmåter i naturfag 1: forelesninger, drama/rollespill, forsøk, gruppearbeid, feltarbeid/ekskursjoner, loggbruk, argumentasjoner i diskusjoner og skriftlige refleksjoner.

  Mellom samlingene kreves det at studentene leser pensum, arbeider via nett og gjør utprøvinger av undervisningsrelaterte opplegg.

   

   

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes fronter. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Fronter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  NAT111KFK, Videreutdanning Naturfag 1 KFK - undring og læring i naturfag 15 15
  NAT112KFK, Videreutdanning Naturfag 1 KFK - bærekraftig utvikling og noen verktøy i naturfag 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15