Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Naturfag 2 består av to emner, naturfag 2a og naturfag 2b, hver på 15 studiepoeng.

  Naturfag 2a undervises høstsemesteret, mens Naturfag 2b undervises vårsemesteret. Naturfag er svært variert og spenner fra kunnskaper om egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige universet. Kort sagt gir naturfaget oss et innblikk i verden rundt oss. Det faglige innhold i emnet henter sine kunnskaper fra fagområdene naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi.

  Biologi:

  Fysikk:

  Geofag:

  Kjemi:

  Naturfagdidaktikk:

  Målgruppe

  Studiet passer for lærere og andre som ønsker økt kompetanse i naturfag.

  Opptakskrav og rangering

  Matematikk R1(eller matematikk S1og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  Søkere som har fullført lærerutdanning eller er i pågående lærerutdanning dekker særkravet.

   

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Studenten skal;

  FERDIGHETER

  Studenten skal;

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten skal;

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studenten vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, rollespill, IKT, laboratoriearbeid og feltarbeid.

  Fokus for Naturfag 2 er praktisk og aktivitetsbasert naturfag både i og utenfor klasserommet. Det blir lagt vekt på feltkurs både sommer og vinter. Studentene skal bli fortrolig med utstyr som blir brukt i felt- og laboratoriearbeidet.

  Undervisningen er nettstøttet. Emnet har egen side på klasserom på nett. Her finnes forelesninger, gruppearbeid, timeplaner, ukeoversikter, studiemateriell og oppdatert informasjon om emnet.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes vitnemål/karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  NAT200-1, Naturfag 2A 15 15
  NAT200-2, Naturfag 2B 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15