Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Norsk 1 er delt opp i to moduler på 15 studiepoeng hver. Innholdet i første modul er lesing av barne- og ungdomslitteratur og språklære (fonologi, morfologi og syntaks). Innholdet i andre modul er litteraturteori og litteraturlesing, retorikk i skolen, sammensatte tekster, muntlighet i skolen og vurdering av elevtekster. Sammen med Norsk 2 gir dette 60 studiepoeng. Det er kravet for å kunne undervise i ungdomsskolen.

  Målgruppe

  Dette studiet er for studenter som ønsker å studere norsk, eller for lærere som ønsker videreutdanning i norsk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt studium, vil

  - studentene ha innsikt i språkutvikling hos barn og unge som har tilegnet seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter

  - studentene ha kunnskap om språket som system og språket i bruk

  - studentene ha kunnskap om teorier om lesing og skriving, sjangerkunnskaper, kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og nyere litteratur for voksne

  - studentene ha kunnskap om digitale verktøy og sammensatte tekster

   

  Ferdigheter

  Etter endt studium, vil

  - studentene kunne bruke relevante undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæringen

  - studentene kunne legge til rette for at elever får lese et utvalg litteratur i tradisjonelle og moderne medium

  - studentene kunne legge til rette for at elevene får skrive sakpregede tekster og fiksjonstekster

  - studentene kunne analysere, tolke og vurdere tekster

  - studentene kunne samtale om form og innhold med hensyn til elevens forutsetninger

  - studentene kunne skrive i ulike sjangerer og kunne bruke retorisk kunnskap både skriftlig og muntlig

  - studentene kunne planlegge og vurdere undervisning

   

  Generell kompetanse

  Etter endt studium, vil

  - studentene kunne legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevene

  - studentene kunne utvikle kulturforståelse

  - studentene kunne gjøre elevene sikre muntlige språkbrukere og gjøre de stødig i skriftlig bokmål og nynorsk

  - studentene kunne formidle norskfaglig innsikt og bruke faglig kunnskap til refleksjon

  - studentene kunne arbeide selvstendig og sammen med andre med elevens læring og utvikling i faget med tverrfaglig fokus

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid. Dette er sentrale arbeidsformer i tillegg til forelesninger og seminar. Studentene skal få erfaring med arbeidsformer som også er brukt i grunnskolen. 

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  NOR111, Norsk 1A 15 15
  NOR112, Norsk 1B 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15