Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

   Dette er et vidareutdanningstilbod for lærarere som har Norsk 1 fra før og for andre med generell studiekompetanse. Norsk 2 er delt i to emner. Norsk 2a har litteratur som hovedemne. Her leses litteratur ut fra ei litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Også moderne litteratur er representert. Nordnorsk litteratur er et fordypningsemne. Norsk 2b har språk som tema: språket som system, å beskrive språk, språklige emner i læreplanen, norrønt, språkhistorie, norsk talemål, norsk for minoritetsspråklige, svensk og dansk.

  Målgruppe

  Videreutdanning for lærere som har Norsk 1 fra før og for andre som er interessert i norsk som språk.

  Opptakskrav og rangering

  Norsk 1.

  Forventet læringsutbytte

   Kunnskaper:

  - studentene skal ha kjennskap og kunnskap om litteratur fra kulturarven og også ha god litteraturhistorisk oversikt

  - studentene får også kunnskap om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur.

  - studentene får kunnskap om regional/nord-norsk litteratur, og kunnskap om hva som skjer når en tekst blir overført fra et medium til et annet

  - studentene skal ha innsikt i relevant forskning og i faghistorien

   

  Ferdigheter:

  - studentene skal kunne sette i gang, rettlede og vurdere muntlig, skriftlig og sammensatt tekstproduksjon hos elever på ungdomstrinnet og grunngi de karakteren som settes

  - studenten skal kunne sammenligne tekster skrevet for ungdom og voksne

  - studenten skal kunne rettlede elever i bruk av litteraturfaglig kildemateriale, bruke læreplanen i faget for å formulere mål for norskopplæringa og sette relevante kriterium for vurdering

   

  Generell kompetanse:

  - studentene skal kunne vurdere norskfaget og egen praksis som norsklærer og grunngi sine vurderinger

  - studenten skal kunne reflektere kritisk og konstruktivt omkring norskfagets rolle i skolen og i samfunnet 

  - studenten skal kunne rettlede elever i arbeidet med tekster slik at de kan utvikle seg selv, skaffe kunnskaper og forberede seg på aktiv deltakelse i samfunnet

  - studenten skal kunne se faget i et dannelsesperspektiv og som en del av opplæringen i deltakerdemokratiet

   

   

   

   

   

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet bygger på Norsk 1 og forutsetter at mange didaktiske emner er gjennomgått der. Arbeidet med norskdidaktiske tema held fram. Men Norsk 2 blir noko meir fagleg i innhaldet. Kulturarven står sentralt. Studentane skal lese litterære verk frå ulike historiske epokar. Nordnorske tekstar er integrerte i dette opplegget. Bruk av kulturarven og bruk av regionallitteratur i skolen er også didaktiske problemstillingar. Litteratur og lesing: I dette området arbeider studentane med litterær teori, med lesing og tolking av skjønnlitteratur og sakprosa med vekt på nyare litteratur for barn og unge. Tekstlesing dannar grunnlaget for den litterære samtalen og for refleksjon kring ulike tilnærmingar til tekstarbeid i skolen. Studentane vil møte eit variert utval av undervisnings- og læringsformer - individuelt arbeid, gruppearbeid, i tillegg til førelesingar og seminar.

  Norsk 2 bygger på og forutsetter at mange didaktiske emner er gjennomgått der. Arbeidet med norskdidaktiske tema jobbes videre med. Norsk to blir mer faglig i innhold. Kulturarven står sentralt. Studentene skal lese litterære verk fra ulike historiske epoker. Nordnorske tekster er integrerte i dette opplegget. Bruk av kulturarven og bruk av regionallitteratur i skolen er også didaktiske problemstillinger.

  Litteratur og lesing: På dette området arbeider studentene med litterær teori, med lesing og tolking av skjønnlitteratur og sakprosa med vekt på nyere litteratur for barn og unge. Litteraturlesingen daner grunnlaget for den litterære samtalen og for refleksjon omkring ulike tilnærminger til tekstarbeid i skolen. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer - individuelt arbeid og gruppearbeid i tillegg til forelesninger og seminar.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  NOR211, Norsk 2A 15 15
  NOR212, Norsk 2B 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15