Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.04.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Norsk årsstudium er delt opp i fire moduler på 15 studiepoeng hver. Modulene tar opp ulike norskfaglige emner. I modul 1a er barne- og ungdomslitteratur, grammatikk (fonetikk, morfologi og syntaks) og ulike teorier om lesing og skriving hovedtema. I modul 1b er litteraturteori, retorikk i skolen, sammensatte tekster, elevtekstvurdering og muntlighet i norskfaget hovedtema. Modul 2a  gir en innføring i norsk litteraturhistorie, og den fjerde modulen (2b)  gir ei innføring i språkhistorie, norrønt og dialektkunnskap. Nabospråk og nasjonale minoritetsspråk er også tema i denne modulen. Nordnorsk litteratur er vektlagt i studiet, noe som gjenspeiles særlig i litteraturutvalget for modul 1a og 2a

  Målgruppe

  Studenter som ønsker videreutdanning i norsk eller ta norsk som første fag.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap og forståelse

  - studentene skal skal få innsikt i språkutvikling hos barn og unge som har tilegnet seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter

  - studentene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk

  - studentene skal få kunnskap om teorier om lesing og skriving, og om forskingsbasert kunnskap om lese- og skriveopplæring i skolen

  - studentene skal få sjangerkunnskap og kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og litteratur for voksne

  - studentene skal få kunnskap om digitale verktøy og sammensatte tekster

  - studentene skal få kjennskap til litteratur fra kulturarven og også god litteraturhistorisk oversikt

  - studentene skal få kunnskap om norsk fiksjonslitteratur

  - studentene skal få innsikt i regional/nordnorsk litteratur og få kunnskap om hva som skjer når en tekst blir overført fra et medium til et annet

   

  Ferdigheter

  - studentene skal kunne bruke relevante undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæring og skal kunne legge til rette for at elever får lese et utvalg litteratur i tradisjonelle og moderne medium

  - studentene skal kunne legge til rette for at elevene får skrive sakpregede tekster og fiksjonstekster.

  - studentene skal kunne analysere, tolke og vurdere tekster

  - studentene skal kunne samtale om for og innhold med hensyn til elevens forutsetning

  - studentene skal kunne skrive i ulike sjangere og bruke retorisk kunnskap både skriftlig og muntlig

  - studentene skal kunne planlegge og vurdere undervisning og de skal kunne sette i gang, rettlede og vurdere muntlig, skriftlig og sammensatt tekstproduksjon hos elever på ungdomstrinnet og grunngi karakterene som settes

  - studentene skal kunne sammenligne tekster skrevet for ungdom og voksne

   - studentene skal kunne rettlede elever i bruk av litteraturfaglig kildemateriell og bruke læreplanen i faget for å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

   

  Generell kompetanse

  - studentene skal kunne legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevene

  - studentene skal få utviklet kulturforståelse og være til hjelp for at elevene blir sikre muntlige språkbrukere og som er stødig i skriftlig bokmål og nynorsk

  - studentene skal kunne formidle norskfaglig innsikt og benytte faglig kunnskap til refleksjon

  - studentene skal kunne arbeide selvstendig og sammen med andre om elevens læring og utvikling i faget. Dette også på tvers av fag

  - studentene skal kunne vurdere norskfaget og egen praksis som norsklærer og grungi sine vurderinger

  - studentene skal ha innsikt i forsking i forhold til faghistorien

  - studentene skal kunne reflektere kritisk og konstruktivt

  - studentene skal kunne rettlede elever i arbeidet med teskter slik at de kan utvikle seg selv, skaffe kunnskap og forberede seg på en aktiv deltakelse i samfunnet

  - studentene skal kunne se faget i et dannelsesperspektiv og som en del av opplæringen i deltakerdemokratiet

   

   

   

   

   

   

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Sentralt er individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid i tillegg til forelesninger og seminar. Studentene skal få erfaring med arbeidsformene som er brukt i grunnskolen. Studentene skal lese litterære verk fra ulike historiske epoker. Nordnorske tekster er integrerte i dett. Bruk av kulturarven og bruk av regionallitteratur i skolen er også didaktiske problemstillinger. Hva angår litteratur og lesing, vil studentene på dette området arbeide med litterær teori, med lesing og tolking av skjønnlitteratur og sakprosa med vekt på nyere litteratur for barn og unge. Tekstlesing danner grunnlaget for den litterære samtalen og for refleksjon omkring ulike tilnærmingsmåter til tekstarbeid i skolen.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  NOR111, Norsk 1A 15 15
  NOR211, Norsk 2A 15 15
  NOR112, Norsk 1B 15 15
  NOR212, Norsk 2B 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30