Nord Universitet

Nord Universitet

Omsorg, lek, læring og danning

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.11.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Barne - og ungdomsarbeidere og assistenter  i barnehage og skole.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen vil foregå med veksling mellom forelesninger, gruppeoppgaver, dialog /diskusjon. Innlevering av arbeidskrav og veiledning via klasserom på nett er eksempler på arbeidsmåter som vil bli brukt.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  KOM100, Omsorg, lek, læring og danning 15 15
  Sum studiepoeng 15 15