Nord Universitet

Nord Universitet

Påbygging RLE - islam (høst)

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.06.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Denne studieenheten gir studentene mulighet til 10 studiepoeng påbygging i RLE. Studentene skal ha kunne fordype seg i temaet islam gjennom å skrive en semesteroppgave som tilsvarer 10 studiepoeng. 

  Målgruppe

  Studiet er rettet mot allmennlærerstudenter og lærere som ønsker å få utvidet kompetanse i RLE-faget.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse og 20 studiepoeng i Religion, livssyn og etikk (RLE), Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) eller tilsvarende.

  Forventet læringsutbytte

  - Religiøs praksis innenfor islam

  - Kjønnsrollemønster innenfor islam

  - Islam i Norge

  - Organisering og arbeidsforme

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det vil ikke bli gitt undervisning i emnet da påbygningsenheten er lagt opp til å være et selvstudium. Studentene vil likevel få god oppfølging og veiledning av faglærer underveis i skriveprosessen. Veiledningen vil hovedsakelig skje over klasserom på nett. Studentene har krav på veiledning i forbindelse med valg av problemstilling og valg av selvvalg pensum, samt to veiledninger i forbindelse med skriveprosessen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  RLE202, Påbyggingsenhet i RLE - Islam 10 10
  Sum studiepoeng 10 10