Nord Universitet

Nord Universitet

Personlig trener

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Personlig trener gir kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener (PT) for friske, voksne mennesker. En PT tilbyr tett og individuell oppfølging av kunder over tid. Studiet har fokus på å utdanne treningsveiledere og personlige trenere som er kvalifisert til å arbeide i treningssentre, i friskvernforetak, med mosjonsgrupper, i idrettslag eller andre steder hvor det drives fysisk aktivitet. Yrket personlig trener er det hurtigst voksende yrke innen kommersielle treningsvirksomheter.

  Studentene skal etter endt utdanning ha tilegnet seg:

  Målgruppe

  Personer som ønsker å fordype seg innen personlig trening. Personer som ønsker en idrettsfaglig plattform med tanke på videre studier og i yrkeslivet.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Studiet har som målsetting å gi innsikt i:

  Oppbygning og sammensetning

  Personlig trener gir kvalifikasjoner for å kunne jobbe som personlig trener (PT) for friske, voksne mennesker.  

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen på kurset vil være basert på forelesning og praktisk undervisning, i tillegg til problembasert læring i mindre grupper. Opplegget vil i størst mulig grad være praktisk rettet og studentene skal øve på ulike ferdigheter, som for eksempel "spotting" og manuelle tøyningsteknikker, samt planlegge og gjennomføre treningsøkter, og samtidig evaluere hverandre som personlige trenere.

  Studiet gjør bruk av arbeidsformer som problembasert læring (PBL), selvstudium, praktisk aktivitet, skriftlige innleveringer, muntlige fremlegg og instruksjonsoppgaver. Det forutsettes at studentene yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, egentrening, og lignende slik at samlet arbeidsmengde i gjennomsnitt blir ca. 40 timer i uka.

  Undervisning og praktisk arbeid legges til rette slik at studentene får erfaring med aktuelle forskningsområder innen idrett, trening og folkehelse. Undervisning kan i perioder relateres til aktuelle FoU prosjekter ved idrettsseksjonen.

  Bruk av IKT inngår som et sentralt element. Studentene vil benytte seg av dataverktøy for blant annet testing, kvalitetssikring av trening og presentering av treningsdata.

   

  Vurderingsformer

  Studiet inneholder underveisvurderinger og avsluttende vurderinger. Vurderingen er en del av læringsprosessen, og skal for den enkelte student være et middel til å utvikle forståelse for formålet med utdanningen og innsikt i egne forutsetninger.

  Vurderingen i modulen omfatter også ulike former for råd og veiledning, studentenes vurdering av eget og andres arbeid samt student- og lærervurdering av innhold, studieopplegg og arbeidsformer.

  Det gjennomføres ferdighetsvurdering i praktisk kunnskap.

  Fagutvalget har et spesielt ansvar for fortløpende og avsluttende vurdering av modulen. Det henvises til fagutvalgsreglementet.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det benyttes Moodle i studiet og den enkelte student må ha tilgang til internett.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Personlig trenger, 30 stp, går over ett semester og har oppstart høst og vår.

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  Personlig trener høstsemesteret 30
  ID1110, Treningsfysiologi og anatomi 10 10
  PT120, Treningsplanlegging og PT-rollen 10 10
  PT130, Instruksjons- og spottingteknikker 10 10
  Personlig trener vårsemesteret 30
  ID1110, Treningsfysiologi og anatomi 10 10
  PT120, Treningsplanlegging og PT-rollen 10 10
  PT130, Instruksjons- og spottingteknikker 10 10
  Sum studiepoeng 60 90 30