Nord Universitet

Nord Universitet

Produksjon for scene og sal, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Det finnes mange grunner og motiver til å arbeide med drama og teater. Noen studerer drama og teater med tanke på en profesjonell kulturbasert karriere, noen gjør det fordi de ønsker å kunne bruke mer kreative lærings – og formidlingsformer og noen med tanke på sitt arbeid innen bedriftshelsetjeneste, museumsformidling og personalutvikling. Noen ønsker denne utdanningen fordi de primært vil utvikle sine egne kreative evner og lederegenskaper. Drama- og teaterstudiet gir kompetanse til å utfordre tradisjonelle formidlings- og undervisningsformer uansett alder og med ulik grad av utdanning, selv om en del emner fokuserer på barn og unge spesielt. Drama som fag er relevant i skole og barnehage.

  Drama og teaterstudiet ved Høgskolen i Nesna er lagt fleksibelt opp. Her kan du velge enkelte emner på 15 stp. til et årsstudium på 60 stp. med fokus på produksjon for scene og sal. Du kan gjennomføre studiet over ett, to eller flere år. Studiet er praktisk orientert, basert på samlinger og arbeid med teori mellom samlingene.

   

   

   

  Målgruppe

  Målgruppe er alle yrkesgrupper som ønsker og har behov for å fornye egen kunnskap om drama og teater i lek, undervisning, kommunikasjon og annen formidling.

  Aktuelle yrker; barnehagelærere, lærere, helsearbeidere, bibliotek og museumspedagoger og andre i formidlingsyrker.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Kunnskaper

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Studiet er rettet mot den spesielle kompetansen som er nødvendig for å kunne delta i og lede kreative læreprosesser, og spesielt bruk av drama/teater-pedagogiske metoder i ulike situasjoner. Et annet mål for studiet er at studenten gjennom praktisk skuespillerarbeid skal erfare kommunikasjon mellom teater og samfunn lokalt og globalt for å få en bred kulturforståelse.

  Et tredje mål for studiet er å få studenten i stand til å bruke lys og scenografi i en produksjon for scene og sal for teater, konserter, utstillinger og andre formidlingsoppgaver.

  Et fjerde mål for studiet er å gjøre studenten i stand til å planlegge og gjennomføre en teaterproduksjon med andre og være bevisst ressurser og tidsbruk.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Alle emnene forutsetter studentenes aktive deltaking og engasjement, både i det praktiske arbeidet og teoretiske drøftelser av dem. Arbeidet vil veksle mellom praktisk og teoretisk undervisning og veiledning

  Arbeidsformene vil variere noe i de ulike emnene; workshop, arbeidsseminar og kollokvier, forelesninger/eget arbeid over web i kombinasjon med tre uke- samlinger. Ettersom enkelte emnet er utpreget praktisk, forventes det arbeid utover normalarbeidstid på samlingene i form av gruppearbeid/eget arbeid.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  DRA122, Teater og samfunn - med praktisk skuespillerarbeid 15 15
  DRA125, Kulturproduksjon og ledelse 15 15
  DRA123, Lys og scenografi 15 15
  DRA114, Teaterproduksjon 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30