Nord Universitet

Nord Universitet

Rådgivning 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Rådgivning 1 gir grunnleggende kompetanse innen rådgivning/veiledning i skoleverket og og i arbeidslivet forøvrig. Studiet kvalifiserer for opptak på Rådgivning 2 ved Høgskolen i Nesna.

  En sosialpedagogisk danningsforståelse danner basis for studiet. Studiet legger vekt på å utvikle studentenes kyndighet i sosialt samspill generelt og rådgivning/veiledning spesielt. Videre skal studiet gi innsikt i samfunnsmessige forhold som har betydning for oppvekst og sosialisering og utvikle evne til selvstendig, kritisk analyse av sosiale situasjoner .  Studentene vil få kjennskap til nyere og pågående forskning knyttet til studiets emner. De vil gjennom ulike oppgaver og praktiske øvelser få erfaring med å utvikle egen rådgivningspraksis.

  Målgruppe

  Studiet egner seg for yrkesgrupper innen undervisning, rådgivning, veiledning, ledelse, personalarbeid, sosialt arbeid, miljø-/helse-/omsorgsarbeid oa. Ei særskilt målgruppe er sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere i skolen.

  Opptakskrav og rangering

  For opptak kreves pedagogisk utdanning av minimum 30 studiepoengs omfang. Profesjonsutdanning som inneholder mindre enn 30 studiepoeng pedagogiske fag, kan gi grunnlag for opptak etter særskilt vurdering.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Oppbygning og sammensetning

  Rådgivning 1 består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 1 kan tas separat. En må ha bestått emne 1 eller tilsvarende for å kunne ta emne 2 . 

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Rådgivning 1 er et samlingsbasert studium. Hvert av studiets to emner; Sosialisering og danning og Rådgiverrollen. Hver emne avvikles på 3 undervisningssamlinger à 4 dager.  Den første samlingen på emne 1 har obligatorisk frammøte. Under samlingene benyttes undervisningsformer som forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, øvelser, demonstrasjoner, rollespill, veiledning, muntlige studentframlegg o.a. Studentene organiseres i samarbeidsgrupper. Mellom samlingene benyttes Klasserom på nett og andre nettverktøy som arbeids- og kommunikasjonsmiddel, og studentene utfører pensumarbeid og obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav kommenteres og godkjennes av faglærer.
  Eksamen: Emne 1 har en individuell hjemmeeksamen og emne 2 en veiledet, individuell prosjektoppgave (utviklingsoppgave).

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  RÅD111, Sosialisering og danning 15 15
  RÅD112, Rådgiverrollen 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15