Nord Universitet

Nord Universitet

Rådgivning 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Rådgivningsstudiets (Rådgivning 1 og 2) samlede innhold tilfredsstiller de veiledende nasjonale kompetansekriteriene for rådgivere i skolen, både de med sosialpedagogiske arbeidsoppgaver og de som har ansvar for utdannings- og yrkesrådgivning.

  Studiet har sin teoretiske forankring i relevante teorier, tradisjoner, perspektiver og modeller innen sosialpedagogikk, utdannings- og yrkesrådgivning og innovasjonsarbeid. Gjennom å bygge på mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis tilrettelegger studiet for læreprosesser der deltakerne videreutvikler egen rådgivningskompetanse. Studentene får dessuten kompetanse på systemrettet utviklingsarbeid knyttet til rådgivning.

  Rådgivning 2 gir rådgivnings – og veiledningskompetanse til ansatte i offentlig og privat sektor som har rådgivningsoppgaver.

  Studenten må ha bestått eksamen på emne 1 for å kunne begynne på emne 2.

  Rådgivning 2 kan inngå som en del av en bachelorgrad eller en profesjonsutdanning, eller det kan utgjøre en selvstendig påbygningsenhet.
   

  Målgruppe

  Rådgivning 2 er for studenter som ønsker videreutdanning i utdanning- og yrkesrådgivning og sosialpedagogikk.

  Opptakskrav og rangering

  30 stp pedagogikk samt Rådgivning 1 fra Høgskolen i Nesna eller tilsvarende utdanning innen rådgivning/veiledning.

  Dersom en i søknadsgrunnlaget har 30 stp veiledning og profesjonsutdanning som inneholder mindre enn 30 stp pedagogikk, kan opptak gis etter særskilt vurdering.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  - ha kunnskap om og kunne redegjøre for ulike sosialpedagogisk utfordringer knyttet til utdannings- og yrkesrådgivning.

  - ha kunnskap om og kunne redegjøre for hensiktsmessige og etiske forsvarlige måter å forstå og handle på i sin praksis som rådgiver både på individ- og systemnivå.

  - ha kunnskap om og kunne redegjøre for relevante teorier, perspektiver og modeller knyttet til systemrettet arbeid og innovasjon

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  - kunne anvende, profilere og dele sin kunnskap om rådgivning generelt og om sosialpedagogisk utdannings-/ yrkesrådgivning og innovasjonsarbeid spesielt

  - kunne analysere systembetingelser i egen organisasjon eller på egen arbeidsplass og være en pådriver for en innovasjonsprosess på gruppe – og/eller systemnivå

  - kunne planlegge, begrunne og reflektere kritisk over egen rolle som rådgiver og innovatør i rådgivningsfelt preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  - vise evne til kritisk analyse av samfunnsmessige forhold/endringer og bevissthet om egen rolle som rådgiver i møte med språklig, kulturell, religiøs og sosial ulikhet både på individ- og systemnivå

  - være bevisst egne verdier, holdninger og egen atferd og betydningen av dette for rådgivningen

  - ha videreutviklet faglig og personlig integritet og etisk dømmekraft som rådgiver

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Rådgivning 2 har til sammen 6 studiesamlinger a 4 dager. Oppstartssamling og eventuelt en samling på våren er lagt til Campus Nesna.

  Under samlingene benyttes undervisningsformer som forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, øvelser, demonstrasjoner, gruppeveiledning, muntlige studentframlegg og annet. Mellom samlingene benyttes Moodle (klasserom på nett) og andre nettverktøy som arbeids- og kommunikasjonsmiddel. Det kreves aktiv deltakelse i samarbeidsgrupper og gjennomføring av refleksjonsoppgaver tilknyttet de ulike delemnene.

   

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  RÅD211, Utdanning - og yrkesrådgivning/sosialpedagogisk rådgivning 15 15
  RÅD212, Rådgivning og innovasjon 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15