Nord Universitet

Nord Universitet

Rådgivning 2 KFK

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.01.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Rådgivningsstudiets samlede innhold (Rådgivning 1 og 2) tilfredsstiller de veiledende nasjonale kompetanskeriteriene for rådgivere i skolen, både med de sosialpedagogiske arbeidsoppgavene og de som har ansvar for utdanning- og yrkesrådgivning.

  Studiet har sin teoretiske forankring i relevante teorier, tradisjoner, perspektiver og modeller innen sosialpedagogisk rådgivning, utdannings - og yrkesrådgivning og innovasjonsarbeid. Gjennom å bygge på mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis tilrettelegger studiet for læreprosesser der deltakerne videreutvikler egen rådgiverkompetanse. Studentene får dessuten kompetanse på systemrettet utviklingsarbeid knyttet til rådgivning.

   

   

  Målgruppe

  Rådgivning 2 KFK er et videreutdanningstilbud for lærere og rådgivere med sosialpedagogiske arbeidsoppgaver og/eller med ansvar for utdanning- og yrkesrådgivning.
   

  Opptakskrav og rangering

  Lærerutdanning samt Rådgivning 1 fra Høgskolen i Nesna eller tilsvarende utdanning innen rådgivning/veiledning.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten ha:

  - kunnskap om og kunne redegjøre for ulike utfordringer knyttet til sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning.

  - kunnskap om og kunne redegjøre for hensiktsmessige og etiske forsvarlige måter å forstå og handle på i sin praksis som rådgiver både på individ- og systemnivå.

  - kunnskap om og kunne redegjøre for relevante teorier, perspektiver og modeller knyttet til systemrettet arbeid og innovasjon

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  - kunne anvende, profilere og dele sin kunnskap om sosialpedagogisk rådgivning, utdannings- og yrkesrådgivning og innovasjonsarbeid.

  - kunne analysere systembetingelser i egen organisasjon eller på egen arbeidsplass for slik å være en pådriver for en innovasjonsprosess på gruppe – og/eller systemnivå

  - kunne planlegge, begrunne og reflektere kritisk over egen rolle som rådgiver og innovatør i rådgivningsfelt preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  - vise evne til kritisk analyse av samfunnsmessige forhold/endringer og bevissthet om egen rolle som rådgiver i møte med språklig, kulturell, religiøs og sosial ulikhet både på individ- og systemnivå

  - være bevisst egne verdier, holdninger og egen atferd og betydningen av dette for rådgivningen

  - ha videreutviklet faglig og personlig integritet og etisk dømmekraft som rådgiver

   

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Rådgivning 2 har til sammen 6 studiesamlinger a 4 dager. Oppstartsamling og eventuelt en samling på våren er lagt til Campus Nesna.

  Under samlingene benyttes undervisningsformer som forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, øvelser, demonstrasjoner, gruppeveiledning, muntlige studentframlegg og annet. Mellom samlingene benyttes Moodle (klasserom på nett) og andre nettverktøy som arbeids- og kommunikasjonsmiddel. Det kreves aktiv deltakelse i samarbeidsgrupper og gjennomføring av refleksjonsoppgaver tilknyttet emne 1.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  RÅD211KFK, Utdanning og yrkesrådgivning/sosialpedagogisk rådgivning KFK 15 15
  RÅD212KFK, Rådgivning og innovasjon KFK 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15