Nord Universitet

Nord Universitet

Samfunnsfag 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studenten skal gjennom studiet oppnå forståelse for samfunnsfag, samfunnsfaglig teori og metoder. Studiet gir også innsikt i arbeid med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn. 

  Målgruppe

  Studiet passer for lærere og studenter som ønsker fordypning i samfunnsfag, samt for andre som ønsker økt kunnskap om samfunn og kultur.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •ha kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
  •ha kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
  •ha kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
  •har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

  ◦ha kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
  ◦ha kunnskap om de historiske hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra opplysningstiden til i dag

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
  •kunne bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
  •kunne arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
  •kunne beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden ◦kan fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
  ◦kunne bruke og vurdere relevansen av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
  •kunne forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
  •kunne reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
  •kunne kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn ◦kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og  felles diskusjoner så vil individuelt arbeid og gruppearbeid være sentrale læringsformer.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  SAF112, Samfunnsfag 1B 15 15
  SAF111, Samfunnsfag 1A 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15