Nord Universitet

Nord Universitet

Samfunnsfag 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studenten skal gjennom studiet oppnå forståelse for historiske, sosiale og kulturelle sammenhenger som preger forholdet mellom samfunn og miljø. Studiet skal gi en grunnleggende innføring i sentrale internasjonale og lokale miljøspørsmål.

  Målgruppe

  Studiet egner seg som videreutdanning for lærere og studenter som ønsker fordypning i samfunnsfag, samt for andre som ønsker økt kunnskap om samfunn og miljø.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •ha kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
  •ha kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
  •ha kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid

  ◦har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
  ◦ha kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

  Ferdigheter

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
  •kunne kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
  •kunne reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
  •kunne anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid

  •kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
  •kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
  •kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier

  Generell kompetanse

  Ved gjennomført studium skal studenten:
  •kunne oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
  •kunne kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
  •kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og  felles diskusjoner så vil individuelt arbeid og gruppearbeid være sentrale læringsformer.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  SAF211, Samfunnsfag 2A 15 15
  SAF212, Samfunnsfag 2B 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15