Nord Universitet

Nord Universitet

Samfunnsfag, årsstudium

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.01.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Hovedemnene i årstudiet er samfunnskunnskap, geografi og historie, en inndeling som er videreført i den nye skolereformen, Kunnskapsløftet. I løpet av årsstudiets fire delemner er man innom både kvantitativ og kvalitativ metode innen samfunnsfag. I tillegg skal det skrives både gruppeoppgaver og semesteroppgaver med fokus på forsknings og utviklingsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAPER

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  FERDIGHETER

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  GENERELL KOMPETANSE

  Ved gjennomført studium skal studenten:

  Praksis

  Ingen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Se det enkelte emne.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad.

  Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

   

   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  SAF111, Samfunnsfag 1A 15 15
  SAF211, Samfunnsfag 2A 15 15
  SAF112, Samfunnsfag 1B 15 15
  SAF212, Samfunnsfag 2B 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30