Nord Universitet

Nord Universitet

Shakespeare i vår tid

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.09.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet henvender seg til studenter som ønsker seg en unik, praktisk-teoretisk innfallsvinkel til en av verdens viktigste dramatikere. Det passer for kulturinteresserte studenter, lærere, bibliotekarer  og andre teater- og kulturformidlere. 

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det forventes at studentene studerer selvstendig mellom samlingene. Alle samlingene er obligatoriske. Emnet er både teoretisk og praktisk og organises gjennom en rekke læringsaktiviteter som forelesninger, workshops, lesegrupper, individuelle arbeidsoppgaver og gruppearbeid.  Mot slutten av semesteret organiserer studentene et seminar hvor individuelle eller gruppeutformede formidlingsprosjekt presenteres.  

  Deler av undervisningen foregår på engelsk og deler av pensum er på engelsk. 

  Reise, opphold, teaterbilletter og avgift knyttet til undervisningen på Globe  Theatre dekkes av studentene.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt. 

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  SHAK100, Shakespeare i vår tid 30 30
  Sum studiepoeng 30 30