Nord Universitet

Nord Universitet

Småbarnspedagogikk

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.03.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er spesielt rettet mot arbeid med de yngste barna i barnehagen. Kunnskaper om små barns utvikling og læring, samt innlevelse i barns behov og opplevelser vektlegges. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen er viktig for å gi de yngste barna gode utviklingsmuligheter. Kvaliteten på samspillet med de voksne har stor betydning for barns utvikling og kunnskap om disse perspektivene vil derfor være sentrale i studiet. Små barn har tidlig glede av å være sammen og de er i stand til å etablere sosiale relasjoner med hverandre. Barna må få tid og rom i barnehagehverdagen til å utvikle samvær og lek med jevnaldrende med støtte fra de voksne god fysisk tilrettelegging og planlegging av barnehagedagen.

   

  Målgruppe

  Førskolelærere og studenter i førskolelærerutdanningen/barnehagelærerutdanningen.  Studiet er spesielt rettet mot de som arbeider med de yngste barna i barnehagen.

  Opptakskrav og rangering

   Førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende høyere utdanning. Studenter i førskolelærerutdanning må ha gjennomført og bestått de to første årene av studiet. (For deltidsstudenter må de tre første årene være gjennomført og bestått).

  Oppbygning og sammensetning

  Emnet gir studentene en fordypning på 30 studiepoeng hvor av 25 er pedagogikk og 5 studiepoeng er musikk

  Praksis

  For studenter som tar studiet som del av barnehagepedagogikk 60 studiepoeng for å kvalifisere seg som førskolelærer/barnehagelærer, ligger det 15 dager veiledet barnehagepraksis på småbarnsavdeling.

  Det forventes at førskolelærere / barnehagelærere som tar studiet som videreutdanning, kan gjennomføre praksisdelen av studiet på småbarnsavdeling på egen arbeidsplass. Studenter som tar studiet som del av grunnutdanningen, skal ha veiledet praksis på småbarnsavdeling i 8.semester ( ligger i pedagogikkfaget)

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  PED200SMÅ, Småbarnspedagogikk 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15