Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialpedagogikk 3 - samspill og samspillsvansker

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.03.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Målgruppe

  Studiet passer for barnehagelærere, grunnskolelærere og faglærere som ønsker fordyping på området. Studiet kan også passe for barnevernspedagogoger som har gjennomført spes.ped 2, 30 studiepoeng eller tilsvarende.

  Opptakskrav og rangering

  Gjennomført og bestått Spesialpedagogikk 2 eller 1. avdeling spesialpedagogikk etter gammel ordning, eller tilsvarende.
   

  Praksis

  I løpet av studiet skal studentene gjennomføre et feltarbeid med et omfang på til sammen 3 uker (ca 6-7 timer pr dag). Feltarbeidet skal være knyttet til metodedelen og tiltaksdelen i fordypningsoppgaven, og skal gjennomføres i barnehage, skole eller annen institusjon der det foregår spesialpedagogisk arbeid i forhold til samspillsvansker.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Krav om politiattest i følge Universitet og høgskolelovens § 4-9.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  PED300, Spesialpedagogikk 3, fordypning samspill og samspillsvansker 30 1515
  Sum studiepoeng 30 15 15