Nord Universitet

Nord Universitet

Temareise til Romas arkitektur og estetikk

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.04.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet består av en reise til Roma, der man ser spesielt på arkitektur som uttrykk for kultur og historie og besvarer en oppgave knyttet til hvordan arkitekturen uttrykker samfunnet.

  Målgruppe

  Studiet passer for kunst- og håndverkslærere med eldre utdanning som ønsker oppdatering i LK06 sin læreplan under emnet arkitektur.

  Studiet kan ellers være til inspirasjon og glede for alle med interesse for kultur og uttrykk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Det forventes at studentene vil få en viss innsikt i sammenhenger mellom kultur og visuelle,arkitektoniske uttrykksformer.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Reisen inneholder guidede turer i Roma,der ulike sider ved arkitekturens kulturyttrykk belyses og knyttes til oppgaven som skal besvares.

  Studenten bør disponere kamera.

  Eksamen skal stilles ut og blir burdert av en ekstern sensor etter en karakterskala  fra A til F

  Det forutsettes 15 t feltarbeid,15 t forelesning/veiledning, 90 t undervisning og praktiske oppgaver før/etter og 15 t.lesing av  pensum

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  KHV106C, Temareise til Romas arkitektur og estetikk 5 5
  Sum studiepoeng 5 5