Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.02.2015
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Dette studiet passer for praksislærere i skole og barnehage og mentorer for oppfølging av nyutdannede.

  Opptakskrav og rangering

  For opptak på studiet kreves minimum førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller lærerutdanning, evt bachelor i annen pedagogisk utdanning  og minimum tre års relevant praksis i skole eller barnehage. Studiet krever også at en er tilknyttet en arbeidsplass med mulighet til å gjennomføre veiledning.

   

  Praksis

  Ingen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt utdanning.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  VEI100, Veiledningspedagogikk 1 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 15 7.5 7.5