Nord Universitet

Nord Universitet

Videreutdanning i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten

Fakta

 • Dato for godkjenning

  04.04.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Videreutdanning i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten er rettet inn mot sykepleiere som ønsker en fordypning innenfor sykepleiefaget og medisinskfaglige fenomen. Pasientgrunnlaget i kommunehelsetjenesten, både i sykehjem, sykestuer og hjemmesykepleie har endret seg sterkt de siste 25 årene. Mennesker som tidligere fikk pleie og medisinsk behandling i sykehus pleies og behandles i sitt eget hjem eller i sykehjem. I tillegg har liggetiden i sykehus blitt kraftig redusert over de siste 35 årene.

  Det trengs mye kvalifisert oppfølging etter utskriving fra sykehus. Mange mennesker har utfordringer med kronisk sykdom og tilbakevendende akutte sykdomsutbrudd, som ofte representerer kompliserte og sammensatte lidelser. Samhandlingsreformen tar sikte på å formalisere og videreføre en utvikling som har vært på gang over flere tiår.

  Videreutdanningen tar sikte på å styrke og utvikle sykepleieres evne til å stå i relasjonen til mennesker som er ivaretatt av kommunehelsetjenesten, og å styrke den sykepleiefaglige og klinisk-medisinske innsikt, klokskap og handlingsberedskap.

  Det er av vesentlig betydning at den enkelte student får rom for formidling av erfaringene, muligheter til bearbeidelse og sortering, og at det i studiet blir lagt til rette for ny innsikt og kunnskap ut fra de erfaringer den enkelte har gjort. Det er også av vesentlig betydning for studiet at studentene får anledning til å utveksle erfaringer, innsikt og kunnskaper. Undervisningsformene vil variere.

  Målgruppe

  Sykepleiere med norsk autorisasjon. Primært for sykepleiere som er ansatt i kommunehelsetjenesten, men også andre sykepleiere er velkommen til å søke.

  Opptakskrav og rangering

  Norsk autorisasjon som sykepleier. Sykepleiere ansatt i kommunehelsetjenesten vil bli prioritert. For ansatte i kommunehelsetjenesten vil opptak bli gjort etter ansiennitet. Utdanning ut over grunnutdanning i sykepleie vil også bli lagt vekt på ved opptak.

  Forventet læringsutbytte

  Siktemålet med denne videreutdanningen er å gi sykepleiere innsikt, holdninger, kunnskaper og handlingsberedskap til å forholde seg til akutt og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten på en god og trygg måte, og utvikle avansert sykepleiefaglig og medisinskfaglig innsikt.

   

  Kunnskaper

  Etter gjennomført utdanning skal studenten ha kunnskap om:

   

  Ferdigheter

  Etter gjennomført utdanning skal studenten kunne:

   

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført studiet skal studenten:

  Praksis

  Det legges opp til øvelser i praksissal og praksisperioder på til sammen 8 uker.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Læring baseres på erfaring- og forskningsbasert kunnskap og Høgskolen skal tilrettelegge for ulike varierte arbeidsformer. En vil gjøre bruk av metoder som forelesninger, seminarer/workshops, drama og bevegelse, samt skriftlig arbeid som grunnlag for refleksjon. Arbeidsformene må stimulere studentene til ettertanke og overveielse, sansing og selvinnsikt, til egeninnsats, kreativitet og til samarbeide med andre.

  En vil ta utgangspunkt i fortrolighets- og erfaringsbasert kunnskap, en kunnskap som utvikles og bearbeides gjennom refleksjon og diskusjon med andre og som har til hensikt å fremme utviklingen av skjønn og faglig og moralsk bevissthet. Arbeidsformene vil også være forankret i en sykepleiefaglig praktisk og historisk tradisjon.

   

  Veilednings-og samtalegrupper:

  Samtlige studenter skal delta i veiledningsgruppe gjennom hele studiet. Gruppen består av 4 - 7 studenter med veileder fra Høgskolen. Gruppenes sammensetning avgjøres i første samling, men kan senere i studiet likevel bli vurdert og eventuelt justert hvis vektige grunner taler for det. Veiledningsgruppene har seks samlinger med lærer pr. år. Studentene står fritt til å bruke veiledningsgruppen ut over dette.

  Hensikten med veiledningsgrupper er:

   

  Forelesning/klasseromsundervisning:

  Slik undervisning er særlig relevant der studentene introduseres for nytt lærestoff, også for å vise sammenhenger mellom ulike aspekter og for å utdype pensum.

   

  Praksisøvelser:

  Øvelser i medisinske prosedyrer, rutiner og avansert førstehjelp på praksisrom, individuelt og i grupper.

   

  Seminar/Workshops:

  Denne undervisningsmetoden har særlig stor betydning der en ønsker å presentere flere sider ved et tema, eller hvor en ønsker å utvikle samhandlinger i de personlige prosesser studentene går gjennom.

   

  Dagbok:

  Det legges opp til at studentene fører dagbok underveis i studiet. Dette er en viktig del av refleksjons-, ettertanke og bearbeidingsprosessen. Det vil være til hjelp i tanke- og følelsesprosesser over de situasjoner og relasjoner studentene har vært involvert i. Med en slik arbeidsform vil en også bidra til å initiere en meningsutveksling om relasjonelle spørsmål.

   

  Språk:

  Det primære undervisningsspråket er norsk, men noe av undervisningen og seminarene/ workshops vil kunne foregå på engelsk.

   

  Essays:

  Studenten beskriver og reflekterer over egne erfaringer, tanker og følelser, og/eller på grunnlag av en gitt oppgavetittel. Essayene inngår som obligatoriske arbeidskrav i studiet.

   

  Drama og bevegelse:

  Denne metoden kan særlig benyttes i forhold til mellommenneskelige prosesser og for å utvikle forståelse for egne og andres reaksjoner. Metoder innenfor drama og bevegelse kan være med på å frigjøre krefter, innsikter og kunnskaper.

   

  Veiledning:

  Veiledning har betydning i forhold til faglig og personlig vekst og utvikling. Den vil foregå både ved oppgaveskriving, veiledningsgruppe og i praksisstudiene. Veiledning er særlig velegnet til å integrere teori og praksis, til å se sammenhenger, til å reflektere over sin egen funksjon og for å belyse aktuelle problemstillinger. Gjennom veiledning utvikles faglig bevissthet, selvstendighet og forståelse for den andres sårbarhet.

   

  Kollokviegrupper:

  Studentene oppfordres til å danne egne kollokvier for å legge frem pensum og annen litteratur for hverandre.

   

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  VSS500, Sykepleiefaglig grunnforståelse; fortelling, tolkning, tydning og lovgivning 15 15
  VSS510, Ut av sykehuset og inn i hjemmet. Konsekvenser for sykepleiens funksjon, etiske utfordringer og praktiske virksomhet 12 12
  VSS520, Sykepleierens selvstedige funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten ved akutt og kritisk sykdom 18 612
  VSS530, Sykepleierens selvstendige funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten ved kronisk sykdom og aldring 15 15
  Sum studiepoeng 60 15 18 12 15