Nord Universitet

Nord Universitet

Videreutdanning rettet inn mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Videreutdanning rettet inn mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk er en flerfaglig utdanning som krever bachelorkompetanse eller et tilsvarende nivå. Det er av vesentlig betydning at den enkelte student får rom for formidling av og ettertanke omkring egne og andres livserfaringer, både av faglig og personlig art. Gjenom fortelling, refleksjon og sortering av inntrykk, legges det til rette for ny innsikt, klokskap, kyndighet og kunnskap. Å arbeide med fenomener i livet som er knyttet til seksualitet og kropp, krever personlig utvikling og dannelse. Undervisningsformene vil variere, og det legges stor vekt både på emosjonelle prosesser, kunnskapstilegnelse og veiledningskompetanse. Dette skjer både i veiledningsgrupper, ved forelesninger og seminarer.

   

   

  Målgruppe

  Lærere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, jordmødre, helsesøstre, politi og andre med utdanning tilsvarende bachelor.

  Opptakskrav og rangering

  Det kreves fullført bachelorutdanning.

  Forventet læringsutbytte

  Siktemålet med denne videreutdanningen er å gi studentene innsikt, utvikle holdninger, tilegne seg kunnskaper samt ferdigheter og klokskap for å kunne arbeide med fenomenene seksualitet, ulike seksuelle uttrykk, seksualitet og kropp, misbruk, overgrep og traumer på en trygg og innsiktsfull måte.

  Fortelling, tolkning og tydning

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  *Tilegning av ulike vitenskapsteoretiske/filosofiske forståelser.

  *Få forståelse av ulike retninger innen forskning og filosofi.

  *Utvikle fenomenologisk-hermeneutisk forståelse og tilnærming til livet og tydning av kroppslige uttrykk.

  *Utvikle etisk refleksjon og ettertanke, med særlig vekt på relasjonsetiske fenomener.

  *Utvikle ny forståelse av sammenhenger i livet og forståelse av menneskelige erfaringer og hendelser.

  *Utvikle forståelse for samtalens betydning i det menneskelige livs avhengighet.

  *Utvikle forståelse for egne uttrykk og evne til å stå i utfordrende situasjoner.

  *Utvikle evne til konsentrasjon i møtet med  den andre.

  *Utvikle ulike forståelser av sykdomsuttrykk og plager.

  *Få innføring i essayskriving og utvikle evne til å skrive oppgaver i denne genren.

   

   

  Seksualitet og veiledning

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  *Utvikle innsikt i veiledning- og veiledningsprosess, særlig inennfor en fenomenologisk-hermeneutisk tradisjon.

  *Tilegne seg kunnskaper om prinsipper og ulike tilnærmingsmåter i veiledning.

  *Bli i stand til å være trygg i veiledningssituasjoner og i relasjonelle prosesser.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i den menneskelige seksualitets uttrykk og skapelse.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i endringer i den menneskelige seksualitet i livsløpet.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i kvinners seksualitet.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i menns seksualitet.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i barns og ungdoms seksualitet.

  *Tilegne seg kunnskaper om ulike forståelser av kjønn.

  *Tilegne seg kunnskaper om befruktning, graviditet, fødsel og svangerskapsavbrudd.

  *Utvikle historisk forståelse for endringer i seksualitetens vilkår og uttrykk.

  *Utvikle forståelse for og innsikt i kjærlighetens kraft og betydning i det menneskelige livet.

   

  Seksualitet: Overgrep, krenkelser og traumer

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  *Få forståelse for, kunnskaper om og innsikt i seksuelle/seksualiserte overgrep og misbruk, samt incest.

  *Tilegne seg kunnskaper om og innsikt i kjønnslemlestelse og human trafficking.

  *Utvikle egen forståelse av, kunnskaper om og innsikt i feomenene livserfaring og traumer, og hvordan traumer kan uttrykke seg i livsløpet.

  *Tilegne seg forståelse av og innsikt i fenomenene forsoning og tilgivelse.

   

  Valgfri fordypning

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  *I denne delen av utdanningen skal studenten gjennom veieldningsgruppene, oppgaveseminar og arbeidet med avsluttende essay kunne vise evne til en helhetlig forståelse av de fenomener som har vært arbeidet med underveis. Dette skal også komme til uttrykk gjennom et selvstendig valgfritt individuelt skriftlig arbeid, Eksamen 4 - VSS 400.

  *Studenten skal utvikle evne til samtale om og egen veiledning rettet inn mot seksualitet og seksuelle overgrep.

   

   

   

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Læring baseres på erfaring- og forskningsbasert kunnskap og Høgskolen skal tilrettelegge for ulike varierte arbeidsformer. En vil gjøre bruk av metoder som forelesninger, seminarer/workshops, drama, samt skriftlig arbeid som grunnlag for refleksjon. Arbeidsformene må stimulere studentene til ettertanke og overveielse, sansing og selvinnsikt, til egeninnsats, kreativitet og til samarbeide med andre.

  En vil ta utgangspunkt i fortrolighets- og erfaringsbasert kunnskap, en kunnskap som utvikles og bearbeides gjennom refleksjon og diskusjon med andre og som har til hensikt å fremme utviklingen av skjønn og faglig og moralsk bevissthet.

  Veilednings- og samtalegrupper

  Samtlige studenter skal delta i veiledningsgruppe gjennom hele studiet. Gruppen består av 5 - 7 studenter med veileder fra Høgskolen. Gruppenes sammensetning avgjøres i første samling, men kan senere i studiet likevel bli vurdert og eventuelt justert hvis vektige grunner taler for det. Veiledningsgruppene har tre samlinger med lærer pr. semester. Studentene står fritt til å bruke veiledningsgruppen ut over dette.

  Hensikten med veiledningsgruppene er:

  - Utvikle forståelse for og innsikt i betydningen av egne erfaringer i arbeidsliv og privatliv, og hvordan disse erfaringene kan påvirke en i ulike relasjoner og situasjoner.

  - Bli fortrolig med fortellingenes betydning i livsverden og systemverden, og innsikt i endringspotensialet som ligger i fortellingene. Endringsmulighetene ligger både på et personplan, mellommenneskelig plan og systemplan.

  - Å utvikle personlig og mellommenneskelig forståelse, av seg selv og andre mennesker. Yrkesutøverne står i krevende og utfordrende mellommenneskelige situasjoner, der lidelsen, sårbarheten og avhengigheten utgjør sentrale elementer. Det krever at også studenten må få mulighet til å erkjenne sine egne sårbare sider og til å se sin egen styrke og eventuelle begrensninger. Å stimulere til selvinnsikt og egenutvikling krever varhet og toleranse både fra medstudenter og lærere.

  - Utdype og reflektere over tema fra teoriundervisning og praksis.

  - Å utvikle forståelsen for de erfaringer fra levd liv som den enkelte student har, og hvordan erfaringer og holdninger kan virke inn både på veiledning og atmosfære på en arbeidsplass.

  - Å bidra til innsikt i gruppepsykologisk dynamikk og utvikling, og til innsikt og evner i forhold til konflikthåndtering og konfliktløsning.

  - Å kunne bidra med gjensidig veiledning i gruppen, og gjennom dette også se betydningen veiledning kan ha.

  Forelesning / klasseromsundervisning

  Slik undervisning er særlig relevant der studentene introduseres for nytt lærestoff, også for å vise sammenhenger mellom ulike aspekter og for å utdype pensum.

  Seminar/workshops

  Denne undervisningsmetoden har særlig stor betydning der en ønsker å presentere flere sider ved et tema, eller hvor en ønsker å utvikle samhandlinger i de personlige prosesser studentene går gjennom.

  Dagbok

  Det legges opp til at studentene fører dagbok underveis i studiet. Dette er en viktig del av refleksjons-, ettertanke og bearbeidingsprosessen. Det vil være til hjelp i tanke- og følelsesprosesser over de situasjoner og relasjoner studentene har vært involvert i. Med en slik arbeidsform vil en også bidra til å initiere en meningsutveksling om relasjonelle spørsmål.

  Språk

  Det primære undervisningsspråket er norsk, men noe av undervisningen og seminarene/ workshops vil kunne foregå på engelsk.

  Essays

  Studenten beskriver og reflekterer over egne erfaringer, tanker og følelser, og/eller på grunnlag av en gitt oppgavetittel. Essayene inngår som obligatoriske arbeidskrav i studiet.

  Drama

  Denne metoden kan særlig benyttes i forhold til mellommenneskelige prosesser og for å utvikle forståelse for egne og andres reaksjoner. Metoder innenfor drama kan være med på å frigjøre krefter, innsikter og kunnskaper.

  Veiledning

  Veiledning har betydning i forhold til faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledning er særlig velegnet til å integrere teori og praksis, til å se sammenhenger, til å reflektere over sin egen funksjon og for å belyse aktuelle problemstillinger. Gjennom veiledning utvikles faglig bevissthet, selvstendighet og forståelse for den andres sårbarhet.

  Kollokviegrupper

  Studentene oppfordres til å danne egne kollokvier for å legge frem pensum og annen litteratur for hverandre.

  E-post. Klasserom på nett. Moodle

  Kommunikasjonen med og informasjon til studentene vil mellom samlingene bli gjennomført også med hjelp av e-post og verktøyet Moodle.

   

  Vurderingsformer

  Prosesser gjennom fortellinger og erfaringsbearbeidelse vil være sentrale komponenter i utdanningen. Se for øvrig emnebeskrivelse.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.
   

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.
   

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2013
  Høst
  2014
  Vår
  2014
  Høst
  2015
  Vår
  VSS200, Seksualitet og veiledning 16 16
  VSS300, Seksualitet; overgrep, krenkelser og traumer 12 12
  VSS400, Valgfri fordypning 20 20
  VSS100, Fortelling, tolkning og tyding 12 12
  Sum studiepoeng 60 12 16 12 20