Nord Universitet

Nord Universitet

Motiverende intervju, 30 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.09.2010

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Heidi Haug Fjone

  Innledning

  Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI er utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring i en atmosfære av aksept og genuint engasjement. Motiverende Intervju er en samtalemetode, en måte å være sammen med mennesker på, ikke kun et sett teknikker eller en verktøykasse. Gjennom å samarbeide om å finne fram til den enkelts egen motivasjon for endring, har MI vist å ha god effekt innen helsefremmende og forebyggende arbeid hvor fokus gjerne er livsstilsendring.
  MI anvendes bl.a. i arbeid med helserelevant atferd som kosthold, fysisk aktivitet, røyking, i behandling innen psykiske lidelser, rusmiddelproblematikk, kriminalomsorg og i kombinasjon med annen metodikk når det er nødvendig å jobbe med motivasjon. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem.

  Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving, både for å bygge en god arbeidsrelasjon, men også som et middel for å legge til rette for endring.
  MI bygger på kjensgjerningen at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltagelse fra klientens side. Det legges stor vekt på betydningen av å utforske ambivalens og å bistå klienten i gjentatt beslutningstaking om endring. Rådgiver forsøker primært å hente fram og forsterke klientens eksisterende motivasjon og mestringsevne.

  Motivasjon er sentralt i alle forandrings- og behandlingsprosesser. I nyere tenking omkring behandling og hjelpetjenester legger man vekt på samarbeidet mellom klient/pasient/bruker og den profesjonelle hjelper. Samarbeidet må baseres på den motivasjonsgrad som klienten faktisk har. I tidlige faser blir hjelperens oppgave å utløse de første elementene av egenmotivasjon, ved å øke forståelse og erkjennelse av problemets natur. MI er spesielt nyttig i arbeidet med lav motivasjonsgrad. I senere faser er arbeidet med ambivalens sentralt, slik at usikkerhet og ambivalens blir en kilde til energi heller enn en hindring for utvikling. I MI utvikler man ferdighet på å gjenkjenne elementer i motivasjon og å forsterke dem.

  Opptakskrav

  For opptak kreves fullført treårig høgskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende).
  - i tillegg må søkere stå i en jobb der relasjonelt arbeid er sentralt


  Målgruppen er helse og sosialarbeidere og andre fagutøvere som jobber innen fagfelt i kommuner og spesialisthelsetjeneste, lavterskel og behandling, rehabilitering - helse (eks. kronisk sykdom), rehabilitering arbeid (NAV, Attføringsbedrifter mm.),forebyggende og helsefremmende arbeid (Frisklilvssentraler og lignende), rusbehandling/omsorg, psykisk helsearbeid, skoler m.m.

  Det er begrenset antall plasser på studiet.
  Ved opptak vil det legges vekt på søkeres øvrige etter og videreutdanning, samt en spredning i alderssammensetning og fagsammensetning.

  Innhold

  Studiemodell

  For studenter tatt opp høsten 2013
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst
  MOT500 Motiverende intervju 30 30
  30
   
  For studenter tatt opp våren 2014
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst
  MOT500 Motiverende intervju 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Studiet er samlingsbasert og i samlingene vil en veksle mellom forelesninger og arbeid i grupper/workshops. Ettersom Motiverende Intervju er en samtalemetode vil en viktig del av samlingene også være veiledning i grupper og individuelt. Deltakelse på samlinger og veiledningen er obligatorisk, dvs minimum 80 prosent dokumentert tilstedeværelse.