Nord Universitet

Nord Universitet

Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I

Research method, philosophy of science and ethics, Part I

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Paul Greiff

Innledning

Emnet fokuserer på grunnlagsforståelse for vitenskapsteori, forskningsmetode og
forskningsetikk. Undervisningen skal gi studentene en oversikt over ulike metodologiske tilnærminger i forskning, sammenhenger mellom teori, forskningsdesign og problemstilling og valg av metode. Det fokuseres på å innhente vitenskapelig litteratur og vurdere denne kritisk. Emnet skal gi studentene grunnlag for å forstå forskningsprosessen og kunne anvende forskningsbasert kunnskap i teori og praksis.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
Psykisk helsearbeid, årsstudium
Eldres helse og sykdom, videreutdanning, årsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Emnet presenteres med følgende tema:

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Det blir gitt introduksjonsforelesninger i de enkelte tema. Studentene arbeider individuelt og i grupper med litteraturstudier og eksamensoppgaver i og mellom samlinger.

Vurderingsordning

Eksamen:

Emneevaluering

Det gjennomføres anonym skriftlig emneevaluering når emnet er avsluttet.

Pensumlitteratur

Bjørndal, A., Flottorp, S. og Klovning, A. (2007): Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. S. 19-114, 133-154, 173-187 (128 s.)
ISBN 978-82-05-33498-4

Fagerland, T. (2005): "Å tenke skriftlig over fortellinger fra praksis". I: Nordisk tidsskrift for helseforskning , vol.1, nr. 1, s. 1-11 (10 s.)

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004): "Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness". I: Nurse Education Today , vol.24, nr.2, s. 105-112 (8 s.)
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001

Helsinkideklarasjonen (5 s.).
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

Kilvik, A. og Lamøy, L. I. (2007): Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. 2. utg. Trondheim : Tapir akademisk. S. 12 - 56 (44 s.)
ISBN 978-82-519-2251-7

Lerdal, A. og Karlsson, B. (2008): "Bruk av fokusgruppeintervju". I: Sykepleien forskning , vol. 3, nr. 3, s. 172-175 (4 s.)
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/vis/nyttestoff?p_document_id=116749

Nøst, T. H. (2010): "Er evidens det samme som kunnskap?". I: Sykepleien forskning , vol. 5, nr. 2, s. 90-91 (2 s.)
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/forskning/innspill/vis?p_document_id=393236

Reinar, L. M. (2007): "Å vurdere kunnskap - for deg som vil lese forskning kritisk". I: Sykepleien forskning , vol. 1, nr. 2, s. 126-129 (3 s.)
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=130758

Ringdal, K. (2013): Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Kap.1-2, kap.4-9, kap.12 og kap.19-20 (224 s.)
ISBN 978-82-450-1328-3

Thagaard, T. (2009): Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitativ metode. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Kap.3, s. 47-64 (17 s.)
ISBN 978-82-450-0738-1

Thornquist, E. (2003): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag. Bergen : Fagbokforlaget. Kap. 4-6, s. 83-223 (140 s.)
ISBN 978-82-7674-913-7

Tjora, A. (2012): Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. (208 s.)
ISBN 978-82-05-42549-1