Nord Universitet

Nord Universitet

Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid

Interaction, communication and interdisciplinary work in mental health

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Heidi Haug Fjone

Innledning

Emnet fokuserer på relasjons- og omsorgskompetanse som grunnlag for samhandling og samarbeid med pasienter/brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. Dette omfatter kunnskap om sammenheng mellom personlig og faglig kompetanse og de etiske problemstillinger som kan oppstå i praktisk samhandling mellom fagpersoner og brukere.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
Psykisk helsearbeid, årsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Emnet presenteres med følgende tema:

Arbeids- og undervisningsformer

Under samlingene vil det bli gitt introduksjonsforelesninger i ulike tema. Temaet vil også bli ivaretatt gjennom ulike pedagogiske tilnærminger. Studentenes opplevelse og etisk refleksjon knyttet til samhandling og fagutøvelse står sentralt. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med litteraturstudier og skriftlig arbeid.

Vurderingsordning

Obligatorisk arbeidskrav
Individuell skriftlig oppgave med muntlig framlegg for medstudenter og lærere. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Emneevaluering

Det gjennomføres skriftlig evaluering ved emneslutt.

Pensumlitteratur

Almvik, Arve, Espen Sagsveen, Turid Møller Olsø, Heidi Westerlund og Reidun Norvoll (2011): " «Å lage farger på livet til folk» God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , Vol 8, s. 154-163
http://www.idunn.no/file/pdf/48987593/tph_2011_02_pdf.pdf#page=58
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk.

Axelsson, Susanna Bihari og Runo Axelsson (2009): "From territoriality to altruism in interprofessional collaboration and leadership". I: Journal of Interprofessional Care , 23, nr 4, s. 320-330
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010322175&site=ehost-live
Artikkelen er tilgjengelig fra HiNTs nettverk, men finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Berge, Torkil og Arne Repål (2004): Den indre samtalen: kognitiv terapi i praksis. 2. utg. Oslo : Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2 og 3
ISBN 978-82-05-32616-3

Biong, Stian (2011): "«Å guide hverandre i hverandres systemer» En fenomenologisk hermeneutisk studie av godt samarbeid i en tverretatlig styringsgruppe". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol. 8, nr 1, s. 36-45
http://www.idunn.no/file/pdf/46960143/Aa_guide_hverandre_i_hverandres_systemer_En_fenomenologisk.pdf
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk.

Borg, Marit (2010): "Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: brukererfaringer ved alvorlige psykiske lidelser". I: Ergoterapeuten , vol. 10, nr. 6, s. 2-10
http://www.ergoterapeuten.no/content/download/34745/123545/file/brukererfaringer.pdf
Finnes i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Ekeland, Tor Johan (2004): Konflikt og konfliktforståelse : for helse- og sosialarbeidere. Oslo : Gyldendal akademisk. Kap. 4, 5, 6, 7
ISBN 82-05-32331-3

Ekeland, Tor-Johan og Kåre Heggen (red.) (2007): Meistring og myndiggjering - reform eller retorikk?. Oslo : Gyldendal akademisk. Kap 9 og 10 (35 s.)
ISBN 978-82-0537491-1
Finnes i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok

Elstad, T. og A. H. Eide (2009): "User participation in community mental health services: exploring the experiences of users and professionals". I: Scandinavian journal of caring sciences , Vol 23, nr 4, 674-681
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010472572&site=ehost-live
Tilgjengelig via HiNTs nettverk.

Grude, Frank og Gunnar Eide (2007): Stolt over min psykisk syke far. Oslo : Gyldendal akademisk. I: Ulvestad, Asbjørn Kärki <et al.>. Klienten - den glemte terapeut : brukerstyring i psykisk helsearbeid. S. 28-38
Finnes i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Hovland, Beate Indrebø (2011): Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Oslo : Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2 og 3
ISBN 978-82-05-41566-9

Hydén, L. og Antelius, E. (2011): "Communicative disability and stories: Towards an embodied conception of narratives". I: Health , vol 15, issue 6, 588-603
http://hea.sagepub.com/content/15/6/588.full.pdf+html
Tilgjengelig via HiNTs nettverk, finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Josephsson, Staffan, Eric Asaba, Hans Jonsson og Sissel Alsaker (2006): "Creativity and order in communication: Implications from philosophy to narrative research concerning human occupation". I: Scandinavian journal of occupation therapy , Vol 13, issue 2, 86-93
Creativity and order in communication: Implications from philosophy to narrative research concerning human occupation Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/11038120600691116
Tilgjengelig via HiNTs nettverk, finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Kjellevold, Alice (2008): "Pårørende i psykisk helsearbeid". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , Vol. 5, nr 4, s. 355-365
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/04/parorende_i_psykisk_helsearbeid
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk, finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Kogstad, R. E., J. K. Hummelvoll og B. G. Eriksson (2009): "User experiences of different treatment cultures in mental health care". I: Ethical human psychology and psychiatry , vol 11, issue 2, 97-111
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=43476467&site=ehost-live
Tilgjengelig via HiNTs nettverk, men finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Leamy, Mary, et al. (2011): "Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis". I: The British journal of psychiatry , vol 199, issue 6, 445-452
http://bjp.rcpsych.org/content/199/6/445.full
Tiilgjengelig via HiNTs nettverk, men finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

McCloghen, Andrea, Donna Gillies og Louise O'Brien (2011): "Collaboration between mental health consumers and nurses: Shared understandings, dissimilar experiences". I: International journal of mental health nursing , Vol 20, issue 1, 47-55
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2010894662&site=ehost-live
Tilgjengelig via HiNTs nettverk, men finnes også i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Ni suksesshistorier - samhandling om psykisk helse (2012). : NAPHA
http://www.napha.no/multimedia/3071/NAPHA-Samhandling-WEB.pdf

Røkenes, Odd Harald (2006): Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4
ISBN 978-82-450-0455-7

Solbjør, Marit et al. (2013): "Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway". I: International journal of social psychiatry , Vol 59, issue 2, s. 107-113
http://isp.sagepub.com/content/59/2/107
Tilgjengelig via HiNTs nettverk.

Tveiten, Sidsel (2008): Veiledning - mer enn ord.... 3. utg Bergen : Fagbokforlaget. S. 15-61
ISBN 978-82-450-0737-4
Finnes i kompendium som kan kjøpes hos SiNoT bok.

Valla, Birgit (2010): "Brukers medvirkning i psykoterapi – behov for kompetanseutvikling". I: Tidsskrift for norsk psykologforening , Vol 47, nr 4, s. 308-314
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=109720&a=2

Ressurslitteratur

Her kan det komme til litteratur, og studentene må gjerne komme med tips om aktuelle kilder.

Askheim, Ole Petter og Bengt Starrin (red.) (2007): Empowerment i teori og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk. Kap 2 og 6
ISBN 978-82-05-37822-3

Elvemo, Olav (2008): "Med brukererfaring som spesialkunnskap Erfaringer med brukere som konsulenter i en kommuneadministrasjon". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol 5, nr. 4, s. 337-354
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/04/med_brukererfaring_som_spesialkunnskap_erfaringer_med_brukere_som_konsulent?removeHighLight=true
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk

Fyhn, Håkon (2009): Kreativ tverrfaglighet: teori og praksis. Trondheim : Tapir
ISBN 978-82-519-2433-7

Grut, Lisbet (2007): Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid . Trondheim : Sintef Helse
ISBN 978-82-14-04231-3
http://www.sintef.no/upload/Helse/Psykisk%20helse/Pdf-filer/TverrfagligPH.pdf

Helsedirektoratet (2008): Pårørende - en ressurs : veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Oslo : Helsedirektoratet
ISBN 978-82-8081-097-7
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/parorende-en-ressurs/Sider/default.aspx

Håndbok i forpliktende samhandling om psykisk helse. (2012). Lørenskog : Romeriksprosjektet (2010 – 2015)
http://www.ahus.no/omoss/avdelinger/psykiske-helsevern/forskning-og-utvikling/romeriksprosjektet/Sider/handbok.aspx

Knutsen, Arild (2010): "På samme plan eller hver vår planet?". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol. 7, nr 1, s. 6-14
http://www.idunn.no/ts/tph/2010/01/art02?removeHighLight=true
Tilgjengelig via HiNTs nettverk.

Lorem, Geir (2006): Samspill i psykisk helsearbeid : forståelse, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke. Oslo : Cappelen akademisk. Kap. 6, 7 og 8
ISBN 978-82-02-26044-6

Kirkevold, Marit (1993): Fortellingens plass i sykepleiefaget. Oslo : Ad notam Gyldendal. I: Kirkevold, Marit, Finn Nortvedt og Herdis Alvsvåg (red.): Klokskap og kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleie
ISBN 82-417-0192-6

Martinsen, Kari (2005): Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-087-2

Olsen, Ruth H. og Siv Oltedal (2007): Å skrive essay om egen yrkespraksis. Oslo : Gyldendal akademisk. I: Olsen, Ruth H., Siv Oltedal (red.) Blikk på praksis : sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet (S. 237-254)
ISBN 978-82-05-37475-1

Repstad, Pål (red.) (2005): Dugnadsånd og forsvarsverker: tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 82-15-00532-2

Skårderud, Finn, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke (2010): Psykiatriboken : sinn - kropp - samfunn. Oslo : Gyldendal akademisk. Kapittel 6
ISBN 978-82-05-38027-1

Storm, Marianne og Adrian Edwards (2013): "Models of User Involvement in the Mental Health Context: Intentions and Implementation Challenges". I: Psychiatric quarterly , Vol 84, issue 3, 313-327

Sverdrup, Sissel (2009): "Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol. 6, nr. 4, s. 339-349
http://www.idunn.no/ts/tph/2009/04/art12?removeHighLight=true
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk.

Svisdahl, Marit (2008): Veien ut av psykisk lidelse : erfaringer, bedringsprosesser og medborgerskap. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-02-28305-6