Nord Universitet

Nord Universitet

Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse

Mental health as profession

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Siv Grav

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
Psykisk helsearbeid, årsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Praktisk yrkesutøvelse er sentralt i en erfaringsbasert master. Studenten skal få erfaringer i praktisk yrkesutøvelse og se denne i lys av eksisterende vitenskapsbasert kunnskap. Fokus i praksis er fagutøvelse i psykisk helsearbeid med hovedvekt på å belyse praktisk yrkesutøvelse ved hjelp av vitenskapsbasert kunnskap. Sentralt i fagutøvelsen står studentens evne til å vurdere konsekvenser av ulike behandlingsalternativer, bygge relasjoner og evne til å analysere egen fagutøvelse og yrkesrolle. I dette emnet skal studentene prøve ut det teoretiske grunnlaget som er gitt i emnet MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig helsearbeid og delvis MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har en 8 ukers praksisperiode.
Det gis introduksjonsforelesning til praksis.

Vurderingsordning

MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid eller tilsvarende, må være bestått for å få gå opp til ekamen i emnet.

Obligatorisk arbeidskrav
Arbeidskrav 1: Individuell skriftlig konkretisering av læringsutbyttene for emnet.
Arbeidskrav 2: Individuell skriftlig praksisrapport, omfang 2700 - 3000 ord.

Det kreves 90 % nærvær i praksis. Den obligatoriske tilstedeværelsen må være oppfylt for å kunne få bestått praksis/ eksamen.

Eksamen

Endelig karakter settes når praksis er bestått og arbeidskravene godkjent.

Emneevaluering

Det gjennomføres skriftlig evaluering etter at emnet er avsluttet.

Pensumlitteratur

Aarre, T. F. (2010): Manifest for psykisk helsevern. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01744-0

Björkdahl A; Palmstierna T; Hansebro G (2010): "The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses' caring approaches in acute psychiatric intensive care". I: Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing , vol. 17, no. 6, s. 510-8
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01548.x

Bressington D, Stewart B, Beer D, MacInnes D (2011): "Levels of service user satisfaction in secure settings – A survey of the association between perceived social climate, perceived therapeutic relationship and satisfaction with forensic services". I: International Journal of Nursing Studies , vol. 8, no. 11, s. 1349–1356
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.05.011

Bøe, T. D. og Thomassen A. (2007): Fra psykiatri til psykisk helsearbeid : om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 6 og 11 : 48 s.
ISBN 978-82-15-01094-6

Irgens, E.J. (2007): Profesjon og organisasjon : å arbeide som profesjonsutdannet. Bergen : Fagbokforlaget. Del 1 og 3 : 148 s.
ISBN 978-82-450-0528-8

Lammie, C, Harrison, T, Macmahon, K, Knifton, L (2010): "Practitioner attitudes towards patients in forensic mental health settings". I: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , vol. 17, no. 8, s. 706–714
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01585.x

Wormnes, B (2013): Behandling som virker : relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. Oslo : Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-40895-4

IDEER FOR VIDERE LESING :

Anbefalt tilleggslitteratur

Andersen, A.J.W. (red.) (1997): Uten fasit : perspektiver på miljøterapi. [Oslo] : Cappelen akademisk forlag
ISBN 978-82-456-0200-5

Antonovsky, A. (2012): Helsens mysterium : den salutogene modellen. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-42513-2

Berge, T. og Repål, A. (2010): Den indre samtalen : lær deg kognitiv terapi. 3. utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39065-2

Bjørkly, Stål (2001): Aggresjonens psykologi : en analyse av psykologiske aggresjonsteorier. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 82-518-4013-9

Bø, A.K. og Sæther, W.H. (2004): Kunsten som beveger : estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-778-7

Halvorsen, I. [et al.] (red.) (2006): Foreldre og fagfolk i samspill : behandling av psykiske vansker hos barn og unge. Stavanger : Hertervig forlag
ISBN 82-92023-67-4 , ISBN 978-82-920-2367-9

Lauveng, A. (2006): I morgen var jeg alltid en løve. [Oslo] : Cappelen
ISBN 978-82-02-26464-2

Martinsen, K. (2007): Løgstrup og sykepleien. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-161-9

McHale, J, Felton, A (2010): "Self-harm: what's the problem? A literature review of the factors affecting attitudes towards self-harm". I: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , vol. 17, no. 8, s. 732–740
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01600.x

Mehlum, L. og Holseth, K. (2009): "Selvskading - hva gjør vi ? ". I: Tidsskrift for den norske lægeforening , vol.129, nr. 8, s.759-762
http://tidsskriftet.no/article/1823950/

Røkenes, O.H. og Hanssen, P.H. (2012): Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0455-7

Skau, G.M. (2011): Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 4.utg. Oslo : Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-35014-7

Skårderud, F. (2004): Sterk/svak : håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo : Aschehoug
ISBN 82-03-22975-1

Torgersen, S. (2008): Personlighet og personlighetsforstyrrelser. 2.utg. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-36539-1

Se også NAPHA ( Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) :
www.napha.no


www.psykiskhelsearbeid.no

Det oppfordres i tillegg å søke annen aktuell litteratur i tilknytning til praksisplassen eller emner som kan være relevante for praksistudiet..