Nord Universitet

Nord Universitet

Traumer og traumatisering

Trauma

10 studiepoeng

Fakta

  • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

    2013/2014

  • Studiepoeng:

    10

  • Studieleder:

    Heidi Haug Fjone

  • Fagansvarlig:

Innledning

Psykiske traumer forårsakes av miljøfaktorer som innebærer ekstrem belastning for individet, noe som ofte har stor betydning for helse og livskvalitet. Dette emnet omhandler hva som kjennetegner psykiske traumer, hvordan mennesker forholder seg til traumer, hvilke ettervirkninger traumer kan gi og hvilke faktorer som bidrar til styrking, mestring og overlevelse. Emnet omhandler også sentrale sider ved psykisk helsearbeid og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer.

Inngår i studium

Valgemne i psykisk helsearbeid, mastergradsstudium.
Valgemne i psykisk helsearbeid, årsstudium.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Emnet presenteres med følgende tema:

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger.

Vurderingsordning

Eksamen:

Pensumlitteratur