Nord Universitet

Nord Universitet

Motiverende intervju

Motivational Interviewing

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Paula Sofie Haugan

Innledning

Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.
Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving, både for å bygge en god arbeidsrelasjon, men også som et middel for å påvirke til endring.

Motivasjon er sentralt i alle forandrings- og behandlingsprosesser. I nyere tenking omkring behandling og hjelpetjenester legger man vekt på samarbeidet mellom klient/pasient/bruker og den profesjonelle hjelper. MI er et spesielt nyttig redskap i arbeidet med lav motivasjonsgrad.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid master
Psykisk helsearbeid årsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Emnet presentere gjennom følgende tema:
Innføring i motiverende intervju som metode, og fokusere på hvordan den skal tilpasses til klienter med forskjellige forutsetninger, og på ulike arenaer.
Innføring i kommunikasjonsferdighetene knyttet til MI, herunder aktiv, klientsentrert lytting, og betydningen av empati for å bygge konstruktiv arbeidsrelasjon med pasienter/klienter.
Forskjellen mellom å bruke lytteteknikk for å skape relasjon og forståelse og bruk av lytteteknikk for å fremme forandringsprosesser. Bruk av kommunikasjonsteknikker og lytteteknikker satt sammen til komplekse strategier eller fremgangsmåter for å nå definerte mål. Teoretiske modeller for å analysere, forstå og påvirke forandringsprosesser. Særlig vekt på Prochska og DiClemente's "Stages of Change Modell".
Etiske aspekter ved påvirknings og rådgivningsarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger et sosiokulturelt læringssyn i arbeidet med tilrettelegging for læring.
Samhandling med andre er sentralt i læringsprosessen og vil gjenspeiles i studieformer, læringsaktiviteter og vurderingsformer.
Det er obligatorisk deltagelse på studiet, dvs. minimum 80% tilstedeværelse på samlinger.
Siden MI er en praktisk arbeidsmetode, vil samlingene bygges opp med en kombinasjon av forelesninger, observasjonsmuligheter og praktiske øvinger med tilbakemelding fra faglærere.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Ett skriftlig individuelt arbeidskrav
Arbeidskrav skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen:

Pensumlitteratur

Barth, T og Näsholm, C (2007): Motiverende samtale MI - endring på egne vilkår. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0525-7

Miller WR og Rose GS (2009): Toward a Theory of Motivational Interviewing.
http://www.denmotiverendesamtale.dk/Toward_a_theory_of_MI_Miller_og_Rose_2009.pdf

Prescott, P og Børtveit, T (2004): Helse og atferdsendring. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-31131-2

Rosdahl AG: Effekten og evidensen af den motiverende samtalen.
http://www.denmotiverendesamtale.dk/Effekten_og_Evidensen_af_Den_Motiverende_Samtale.pdf