Nord Universitet

Nord Universitet

Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid

Perspectives and interventions in mental health

20 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  20

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Lars Lilja

Innledning

Emnet skal gi kunnskap om ulike forståelser av psykiske helse og lidelser i et historisk perspektiv, dagens helse- og sosialpolitiske målsettinger, organisering av tjenester, rammer og det juridiske grunnlaget for hjelpetilbudet. Det omhandler også ledelse og organisering av fag og tjenester hvor tverrfaglig samarbeid står sentralt. Studiet gir kunnskap om ulike perspektiver på sammenheng mellom menneske, psykiske helse og lidelser samt det sosiale miljø. Det fokuseres på hvordan psykisk lidelse oppleves og hvilke konsekvenser det kan gi i hverdagen.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
Psykisk helsearbeid, årsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Emnet presenteres med følgende tema:

Organisering av rammer for mennesker med psykiske problemer og lidelser

Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø

Fagutøvelse og kompetanseutvikling i psykisk helsearbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. I tillegg arbeider studentene individuelt og i grupper med skriftlige arbeider, litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Det arrangeres seminarer og blir gitt veiledning i tilknytning til arbeidet med en skriftlig fordypningsoppgave. Den er egne retningslinjer om fordypningsoppgaven.

Vurderingsordning

MPH410 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk I, MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid, MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse og ett valgemne, må være bestått for å få gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen:

Emneevaluering

Det gjennomføres skriftlig evaluering av emnet ved emneslutt.

Pensumlitteratur

Andersson, G., Arvidsson, M.B., Rasmussen, B. og Trulsson, K. (2006): "Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete". I: Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift , vol.23, nr.1, s.45 - 56
(11 s.)

Borg, M. og Topor, A. (2007): Virksomme relasjoner : om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. 2.rev.utg. Oslo : Kommuneforlaget
ISBN 978-82-446-1244-9
(115 s.)

Bø, A.K. og Sæther, W.H. (2004): Kunsten som beveger : estetisk dannelse i helse- og sosialfagene. Bergen : Fagbokforlaget. (Del III : 108 s.)
ISBN 82-7674-778-7
(Del III : 108 s.)

Dalgard, O.S. (2008): "Psykisk helse og sosial ulikhet". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.5, nr.3, s. 247 - 257
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/03/psykisk_helse_og_sosial_ulikhet
(11 s.)

Elstad, T.A. og Eide, A.H. (2009): "User participation in community mental health services : exploring the experiences of users and professionals". I: Scandinavian Journal of Caring Sciences , vol.23, nr.4, s.674-681
(8 s.)

Elstad, T.A. og Kristiansen, K. (2009): "Mental health centres as ‘meeting-places’ in the community: exploring experiences of being service users and participants". I: Scandinavian Journal of Disability Research , vol.11, nr.3, s.195-208
(14 s.)

Furuholmen, D. og Andresen, A.S. (2007): Fellesskapet som metode : miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere. 3.utg. Oslo : Cappelen akademisk. (Del I : kap. 1-9, s.15-235 (220 s.))
ISBN 978-82-02-24721-8
(Del I : kap. 1-9, s.15-235 (220 s.))

Gamme, W.I. (2009): "Skjerming med brukermedvirkning : kan endring av skjermingspraksis øke pasienters tilfredshet?". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.6, nr.3, s.241-249
http://www.idunn.no/ts/tph/2009/03/art11
(8 s.)

Gule, L. (2008), Profesjon og flerkulturalitet, I: Molander, A. og Terum, L.I. (red.) (2008): Profesjonsstudier . Oslo : Universitetsforlaget. ( Kap.13)
ISBN 978-82-15-00859-2
(18 s.)

Haugsgjerd, S. [et al.] (2009): Perspektiver på psykisk lidelse : å forstå, beskrive og behandle. 3.utg. Oslo : Gyldendal akademisk. (Kap.2,3,4,5 og 6)
ISBN 978-82-05-38519-1
(267 s.)

Johnsen, H.H. og Skjerve, A.G. (2009): "Spesialisttjenester på brukers nivå - går det?". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.6, nr.3, s.215-224
http://www.idunn.no/ts/tph/2009/03/art07
(8 s.)

Karlsson, B. (2008): "Essay: Psykisk helse i spennet mellom krav til produksjon og levd liv : et vitenskapelig essay". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.5, nr.2, s.153-163
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/02/essay_psykisk_helse_i_spennet_mellom_krav_til_produksjon_og_levd_liv_-_et_v
(10 s.)

Lohne, P. og Buseth, T. (2006): "Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet : integrert behandling i oppsøkende polikliniske team". I: Tidsskrift for norsk psykologforening , vol.43, nr.6, s.563-573
(11 s.)

Lorem, G. (2006): Samspill i psykisk helsearbeid : forståelse, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke. Oslo : Cappelen akademisk. (Kap.1-4)
ISBN 978-82-02-26044-6
(83 s.)

Myrvoll, L.R., Kufås, E. og Lund, K. (2004): "Foreldre med psykiske problemer : om å styrke muligheter for vekst og redusere belastninger for barn og ungdom". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.1, nr.3, s.35-48
http://www.idunn.no/ts/tph/2004/03/foreldre_med_psykiske_problemer_om_a_styrke_muligheter_for_vekst_og_reduser
(13 s.)

Nicolaysen, B. (2006): "«Det er en del av livet»". I: Tidsskrift for samfunnsforskning , vol.47, nr.2, s.193-223
http://www.idunn.no/ts/tfs/2006/02/det_er_en_del_av_livet
(24 s.)

Nortvedt, P. (2001), Profesjonell omsorg : dyd eller ferdighet?, I: Ruyter og Vetlesen (red.) (2001): Omsorgens tvetydighet : egenart, historie og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-13-02329-3
(15 s.)

Norvoll, R. (red.) (2002): Samfunn og psykiske lidelser : samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Oslo : Gyldendal akademisk. (Kap. 1,6,8,9,10 og 11)
ISBN 978-82-05-30150-4 , ISBN 82-05-30150-6
(76 s.)

Orefellen, H. (2008): "Psykisk helsetjeneste for fremtiden : med utgangspunkt i menneskerettighetene". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.5, nr.2, s.120-130
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/02/psykisk_helsetjeneste_for_fremtiden_-_med_utgangspunkt_i_menneskerettighete
(11 s.)

Rogan, T. (2008): "Et felles løft". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.5, nr.2, s.104-110
http://www.idunn.no/ts/tph/2008/02/et_felles_loft
(7 s.)

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stänicke, E. (2010): Psykiatriboken : sinn - kropp - samfunn. Oslo : Gyldendal akademisk. (Kap. 1-5, 7-28)
ISBN 978-82-05-38027-1
(450 s.)

Talseth, S., Godager, E.V. og Bruland, S.F. (2004): "Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid. Sterkere nettverk og nytt samvirke med erfaringsbasert kunnskap?". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol.1, nr.1, s.55-62
http://www.idunn.no/ts/tph/2004/01/selvhjelp_som_prinsipp_i_forstaelsen_av_psykisk_helsearbeid_sterkere_nettve
(7 s.)

Thommesen, H. (2010): "Master narratives and narratives as told by people with mental health and drug problems". I: Journal of Comparative Social Work , nr.1, s.2-15
http://jcsw.no/local/media/jcsw/docs/jcsw_issue_2010_1_2_article.pdf
(13 s.)

Vatne, S. (2006): Korrigere og anerkjenne : relasjonens betydning i miljøterapi. Oslo : Gyldendal akademisk. (kap. 3,8,9,10 og 11)
ISBN 978-82-05-34250-7
(79 s.)

Vetlesen, A.J. (2004), Omsorg - mellom avhengighet og autonomi, I: Ruyter og Vetlesen (red.) (2004): Omsorgens tvetydighet : egenart, historie og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 82-13-02329-3
(13 s.)