Nord Universitet

Nord Universitet

Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, II

Research method, philosophy of science and ethics, part II

20 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  20

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Ingela Christina Enmarker

Innledning

Emnet gir en videre fordypning i viktige vitenskapsfilosofiske diskusjoner, relevant for tema knyttet til helse og sosialfaglig profesjonsutøvelse i psykisk helsearbeid.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Innhold

Tema som tas opp er: praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til vitenskapelig metodikk, vitenskapsteori, forskningsetikk, forskningsdesign, samt kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder og analytisk arbeid. I tillegg tas opp tema knyttet til studentenes egne forventinger og refleksjoner rundt vitenskapelig skriving, bruk av veileder og praktisk arbeid med masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Under samlingene vil det bli gitt forelesninger, praktiske øvelser innen relevante temaer som studentene arbeider med samt obligatoriske seminarer.

Vurderingsordning

MPH410 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk I, MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid, MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse, ett valgemne og MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid eller tilsvarende, må være bestått for å få gå opp til eksamen i dette emnet.

Obligatoriske arbeidskrav
To skriftlige arbeidskrav innen forskningsmetode. Arbeidskrav skal være godkjent for å få endelig bestått eksamen i emnet.

Eksamen

Emneevaluering

Det gjennomføres skriftlig evaluering av emnet ved emneslutt.

Pensumlitteratur

Carlsen, K.C.Lødrup og Staff, A. (red.) (2014): Forskningshåndboken. 6.utg. Kap. 1-10, 14 og 16.
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kvinne-og-barneklinikken_/forskning_/forskningshandboken_/Documents/Forskningshandboken%206.utgave%202014%20150203.pdf

Kilvik, A., Lamøy, L.I. (2007): Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. 2. utg. Trondheim : Tapir akademisk forlag
ISBN 978-82-519-2251-7

Kvale S., Brinkmann S. (3. utg.): Det kvalitetive forskningsintervju. Oslo : Gyldendal
ISBN 978-82-05-46354-7
3.utg. kommer i august 2015 !

Langdridge, D. (2006): Psykologisk forskningsmetode. Trondheim : Tapir
ISBN 978-82-519-2048-3

Malterud, K. (2011): Kvalitative metoder i medisinsk forskning : en innføring. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01800-3

Sundfør, B. (2011): "På skolebenken - i forskerstolen". I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid , vol. 8, nr. 1, s. 82-86
http://www.idunn.no/file/pdf/46960170/art13.pdf

Thelle, D.S. (1998): Innføring i epidemiologi. Oslo : Cappelen akademisk forlag
ISBN 82-456-0047-4

KOMPENDIUM - FORSKNINGSMETODE :

Borg, M., Kristiansen, K. m.fl. (red.) (2009): Medforskning : å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo : Universitetesforlaget. s. 17-28.
ISBN 978-82-15-01431-9

Malterud, K. (2012): Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo : Universitetsforlaget. s. 18-25, 131-134, 140-148.
ISBN 978-82-15-02046-4

Rennemo, Ø. (2006): Levér og lær : aksjonsbasert utvikling i resultatsorienterte organisasjoner. Oslo : Universitetsforlaget. s. 19 - 33.
ISBN 978-82-15-01101-1

Tjora, A.H. (2012): Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2.utg. Oslo : Gyldendal akademisk. s. 104 - 120, 126 - 139.
ISBN 978-82-05-42549-1

Anbefalt tilleggslitteratur

Nortvedt, M.W. et al. (2012): Jobb kunnskapsbasert ! : en arbeidsbok. 2.utg. Oslo : Akribe
ISBN 978-82-7950-162-6

Sverdrup, S. (2014): Evaluering : tilnærminger, modeller og eksempler. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-46800-9


http://kunnskapsbasertpraksis.no/