Nord Universitet

Nord Universitet

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium

Experience-based master in mental health, 120 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

 • Studieleder

  Heidi Haug Fjone

  Innledning

  Studiet er et erfaringsbasert masterstudium på 120 stp etter § 5 i forskrift om krav til mastergrad. Studiet bygger på bachelorutdanninger innen helse- og sosialfag.

  Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig og klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap. Det er rettet mot studenter med bachelorgrad innen helse- og sosialfag.
  Masterstudiet vektlegger betydningen av den praktiske, kliniske hverdag, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus.

  Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering samt at stadig flere helse- og sosialarbeidere er aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid har brukerens kompetanse og selvbestemmelse en sentral plass i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenester må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller.

  Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg
  vitenskapelig og metodisk kompetanse for å kunne delta i FoU arbeid. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap og til det kliniske feltet i psykisk helsearbeid og eget faglig ståsted.
  Studiet er en toårig masterutdanning som tilbys som deltidsutdanning over 7 semester.

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosialt arbeid eller tilsvarende bachelorgrad innen helse- og sosialfag.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning før studiestart.

  Læringsutbytte

  Etter endt studium skal studenten:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

  Innhold

  Oppbygging og sammensetning
  Studiet tilbys som samlingsbasert deltidsstudie med 2-3 samlinger pr 10 studiepoeng, de første 60 studiepoeng (over 4 semester). I løpet av studiets første 60 studiepoeng gjennomføres 8 ukers klinisk praksis. 2. del av studiet(de siste 60 studiepoeng) organiseres også gjennom samlinger, men hoveddelen av arbeidsomfanget utgjøres av selvstendig arbeid og individuell veiledning i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven(over 3 semester).
  De første 60 studiepoeng inneholder fem emner, derav fire obligatoriske og ett valgfritt emne. Disse emnene skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse om sammenheng mellom faglig og personlig kompetanse, og hvordan dette anvendes i kunnskapsutvikling og klinisk arbeid i psykisk helsearbeid. Et annet område innenfor studiets første 60 studiepoeng er ulike perspektiver på psykisk helse og psykiske lidelser og ulike tilnærmingsmåter innen hjelpetilbudene. Studentene skal gjennom emnene tilegne seg bred kunnskap for å forstå brukerens/pasientens livssituasjon og hjelpebehov, og hvilke handlingsmuligheter som eksisterer eller kan utvikles. Emnet Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk vil bidra til at studentene kan vurdere egne erfaringer og eksisterende kunnskap kritisk. I det andre 60 studiepoengene tas opp praktiske og teoretiske spørsmål knyttet til vitenskapelig metodikk, vitenskapsteori, forskningsdesign, samt kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder og analysearbeid. Studentene skal etter gjennomført studie ha tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å gjennomføre et selvstendig arbeid i form av en masteroppgave.

  For å avlegge eksamen i emnet MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse, må eksamen i emnet MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid være bestått.
  For å avlegge eksamen i emnet MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, må eksamen i følgende emner være bestått:

  For å avlegge eksamen i emnet MPH461 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk II, må eksamen i emnet MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid være bestått.
  For å avlegge eksamen i emnet MPH470 Masteroppgave i psykisk helsearbeid, må eksamen i emnet MPH460 Vitenskapsteori, forskningmetode og forskningsetikk II, være bestått.

  Praksisstudier
  Emnet MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse er praksisstudier i 8 uker med obligatoriske arbeidskrav og eksamen, se emnebeskrivelse. I tillegg defineres arbeidsformer og læringsaktiviteter i emnet MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid og i MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid som praksisstudier/brukerrettet prosjektpraksis/ferdighetstrening og innfrir kravene om praksis i forskriftene til Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

  Studiemodell

  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst
  MPH410 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, I 10 10
  MPH421 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid 10 10
  MPH451 Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid 20 20
  000 Valgemne psykisk helsearbeid 10 10
  MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse 10 10
  MPH461 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, II 20 20
  MPH470 Masteroppgave i psykisk helsearbeid 40 40
  120
   
  Valgemner i psykisk helsearbeid
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst
  MPH444 Traumer og traumatisering 10 10
  MPH445 Motiverende intervju 10 10
  Sum studiepoeng 20

  Arbeids- og undervisningsformer

  Arbeids- og undervisningsformer i studiet er basert på forventet læringsutbytte innenfor de enkelte emnene. Forventet nivå for læringsutbytter på mastergradsnivå er beskrevet i nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanninger. Nasjonalt rammeverk bygger på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og EU's kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Læringsutbytte er et uttrykk for den kompetansen det forventes at studenten har oppnådd ved avsluttet emne, og skal danne grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

  Studiet bygger på eklektiske læringsformer. I deler av studiet er samhandling med andre sentralt i læringsprosessen og vil da gjenspeiles i studieformer, læringsaktiviteter og vurderingsformer. I andre deler vil pedagogiske metoder som stimulerer til egenaktivitet og refleksjon, samt god integrering av teoriske og praktiske studier være vesentlig for å nå utdanningens mål.

  Samarbeid og interaksjon betraktes å være viktig for at den enkelte student tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i tillegg til at det legges til rette for refleksjoner omkring egne erfaringer. Dette vil ha konsekvenser for lærer- og studentrollen. For studenten vil et slikt perspektiv kunne gi utslag i aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsprosessen. Målet er å integrere teori og praksis og få en god sammenheng mellom undervisnings- og vurderingsform. Videre er målet at arbeidsformene skal bidra til aktive studenter som tar ansvar for egen læring.

  Studenten har mange arenaer for læring. Gruppearbeid i tverrfaglige arbeidsgrupper har en viktig og sentral plass i studiet. Gjennom deltakelse i gruppene vil studenten få mulighet til å utvikle innsikt og erfaring i eget og andres fagområde. Studenten må ta ansvar for egen læring, både i og utenfor organiserte samlinger. Arbeidsmåter med fokus på relasjonsarbeid, interaksjon og kommunikasjon vektlegges.

  I emnet MPH 431 er det obligatorisk studiedeltagelse for å få bestått eksamen. Det kreves 90 % nærvær i praksis. Den obligatoriske tilstedeværelsen må være oppfylt for å kunne få bestått praksis/eksamen.

  Det benyttes ulike arbeidsformer og læringsktiviteter i studiet:
  Arbeidskrav
  Under studiet vil studenten gjennomføre ulike arbeidskrav. Arbeidskravene har to målsettinger: De skal være et arbeidsredskap for den enkelte student/studentgruppe til å fokusere på områder han/hun/de mener er spesielt viktige for egen læring. Samtidig er
  arbeidskravene en dokumentasjon på at studenten har tilegnet seg kunnskap relatert til læringsutbyttene, jmfr. studie- og emnebeskrivelsen. Som en viktig del av arbeidet med arbeidskravene vil studentene få respons på innlevert arbeid. Dette kan skje både fra lærer og fra medstudenter. Målsettingen med å gi respons er å vise studentens/gruppens utviklingspotensial.

  Den enkelte emnebeskrivelse viser hvilke obligatoriske arbeidskrav som må være godkjente for å kunne framstille seg til eksamen.

  Forelesninger
  Sentralt i en masterutdanning er utvikling av ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse.
  Forelesningene vil gi studentene grunnlagsforståelse og introduksjon til viktige kunnskapsområder, slik at studentene blir stimulert til videre refleksjon og selvstendig arbeid.

  Arbeid individuelt og i tverrfaglige grupper
  Mastergradstudiet setter store krav til at studenten er aktiv og tar ansvar for egen læring.
  Individuelt arbeid med faglig og etisk refleksjon over ulike problemstillinger i psykisk helsearbeid er en sentral læringsform. Studentenes arbeid i tverrfaglige studiegrupper vil være basis for deler av læringsprosessen. Gruppenes aktivitet vil være knyttet til arbeid med obligatoriske arbeidskrav, veiledning og drøfting av aktuelle problemstillinger for yrkesutøvelse.

  Veiledning
  Det vil foregå veiledning både individuelt og i gruppe.

  Ferdighetstrening
  I tillegg til emnet MPH431 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse, som inneholder kliniske praksisstudier, inngår også ulike former for ferdighetstrening i studiet forøvrig.

  Litteraturstudier
  Mye av studiet er basert på studentens egne litteraturstudier mellom samlingene. Pensumlitteratur vil fremgå av den til enhver tid gjeldende litteraturlister.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Etter søknad kan hele eller deler av de første 60 studiepoengene erstattes av tilsvarende utdanning ved annen norsk eller utenlandsk høgskole/universitet, under forutsetning av at utdanningen er på minst 10 studiepoeng og holder mastergradsnivå innenfor fordypning i psykisk helsearbeid eller vitenskapsteori og forskningsmetode.

  Vurdering

  Vurderingsformer
  Studiet vil benytte forskjellige vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av forventet læringsutbytte, organisering, faglig innhold og pedagogiske metoder. Det gjelder alt fra
  obligatorisk nærvær, muntlige presentasjoner, skriftlige arbeidskrav og eksamen i gruppe og individuelt, hjemme og på skolen, fordypningsoppgave og masteroppgave. Emnets art og hvilke læringsutbytter som skal prøves er avgjørende for hvilke vurderingsformer som benyttes. Det vises til egne retningslinjer for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.

  Internasjonalisering

  Høgskolen har samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler om studentutveksling og FoU-virksomhet innen Norden, Europa, Amerika og Australia. Høgskolen deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer som Nordplus og Socrates/Erasmus, hvor studentene gis stipend under perioden med delutdanning i utlandet.Utveksling kan foregå i ulike emner, og godkjenning vurderes etter søknad.

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført studium på 120 studiepoeng utstedes vitnemål for "Mastergrad i psykisk helsearbeid" med et Diploma Supplement.
  Fullført mastergradsutdanning vil kunne gi adgang til videre PhD-studium.

  Andre forhold

  Elektronisk læringsplattform:
  Elektronisk læringsplattform Fronter er et sentralt læringsverktøy som vil bli benyttet som kommunikasjonsmiddel mellom høgskole, student og studentgrupper. Studenten må derfor ha tilgang til PC med internettoppkobling gjennom hele studiet.
  Både engelsk og norsk litteratur vil bli benyttet underveis i studiet. Studentene må være forberedt på at ordinært undervisningsopplegg kan foregå på engelsk.
  Sensorordning:
  Det brukes både interne og eksterne sensorer. Muntlig prøver, masteroppgaver og klagesensur har alltid to sensorer, hvorav en ekstern sensor. Når det er bare intern sensor, vil det hvert tredje studieår være en ekstern sensor.