Nord Universitet

Nord Universitet

Sykepleie, bachelorgradsstudium, deltid

Bachelor of Nursing

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Torill Audrey Strugstad

  Innledning

  Fagplanen for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, Lov om Universiteter og høgskoler, Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 samt Forskrift om skikkethetsvurdering i høgere utdanning. Fagplanen er også forankret i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 2012, Meld.St.13 Utdanning for velferd 2012 og Strategisk plan for HiNT 2013-2016.

  Fagplanen beskriver sykepleierutdanningens visjon og mål, verdigrunnlag, kunnskaps- og læringssyn, samt sykepleiens kjernekompetanse og forventede læringsutbytter etter fullført utdanning. Den gir videre en oversikt over studiets struktur og innhold. Det faglige innholdet i utdanningen er organisert i tre fokusområder med tilhørende emner. Læringsutbytter i de enkelte emnene danner grunnlaget for emnenes innhold og omfang. I Fagplanens emnedel beskrives innhold, omfang, læringsutbytter, arbeidskrav, pensum og vurderingsordning.

  VISJON OG MÅL
  Sykepleierutdanningen er en profesjonsutdanning som består av 50 % teori og 50 % praksisstudier. Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere som setter mennesket i sentrum. Sykepleiere som er utdannet ved HiNT skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterk sykepleiefaglig identitet, som tør - vil - og kan. Dette innebærer sykepleiere som:
  - tør å møte faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer
  - vil ta ansvar for og bidra til menneskers helse og egen og andres utvikling
  - kan utøve sykepleie på grunnlag av sykepleiens verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og god basiskunnskap

  Sykepleierutdanningen ved HiNT vektlegger et helsefremmende perspektiv, der pasientens ressurser er utgangspunktet for sykepleieutøvelsen. Sykepleie skal bidra til å styrke helsefremmende faktorer, gi behandling, pleie og omsorg ved sykdom, legge til rette for gjenoppretting av helse, lindre lidelse og bidra til en verdig død.

  VERDIGRUNNLAG
  Sykepleierutdanningen ved HiNT er forankret i etiske retningslinjer og faglig tradisjon. Utdanningen legger vekt på at sykepleieutøvelsen skal holde høy faglig kvalitet i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder, forskning og fagutvikling. Sykepleie er helhetlig ivaretakelse av menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Sykepleierutdanningen bygger på et humanistisk menneskesyn med omsorg og respekt for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet.

  SYKEPLEIENS KJERNEKOMPETANSE
  Pleie, omsorg og behandling er hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleiere har ansvar for å imøtekomme pasienters behov for helsehjelp, der de på grunn av manglende ressurser, sykdom og behandling ikke klarer å ivareta sine grunnleggende behov.

  Sykepleiere møter mennesker gjennom hele livsløpet fra fødsel til død. Sykepleie tar utgangspunkt i det enkelte menneskets opplevelse av sykdom eller helsesvikt, og den enkeltes ressurser og muligheter. Sykepleie utøves i samarbeid med pasienter og pårørende på ulike arenaer og i tverrprofesjonelt samarbeid.

  Sykepleiere skaper verdier ved å sette i verk tiltak basert på observasjon og faglige vurderinger, som gir best mulig helse og livskvalitet for pasienter og pårørende.

  Sykepleiere har ansvar for informasjon, undervisning og veiledning til pasient og pårørende, og til medarbeidere og studenter.
  Sykepleiere har kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid og skal ha grunnleggende kunnskap om forskning og fagutvikling.

  Sykepleiere har ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivå, og må kjenne til helsetjenestens oppbygging og oppgaver, helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen.

  Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom.

  KUNNSKAPS- OG LÆRINGSSYN
  Gjennom bachelorutdanning i sykepleie utvikler studentene kompetanse, som beskrives gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

  - Kunnskaper: er forståelse for teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker
  - Ferdigheter: er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Ulike typer ferdigheter er i denne sammenheng kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.
  - Generell kompetanse: er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter selvstendig i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

  Sykepleierutdanningen ved HiNT tar utgangspunkt i at sykepleie er en selvstendig praksisdisiplin, der den sykepleiefaglige kompetansen bygger på fire kunnskapsformer: teorietisk og praktisk kunnskap, erfaringskunnskap og etisk kunnskap. Teoretisk kunnskap danner grunnlag for å forstå, handle og reflektere. Praktisk kunnskap tilegnes gjennom trening i ulike ferdigheter. Erfaringskunnskap er kunnskap som den enkelte tilegner seg og er derfor personlig. Erfaringskunnskap danner grunnlaget for å utøve faglig skjønn. Etisk kunnskap handler om normer og verdier som den enkelte legger til grunn for moralsk handling.

  Sykepleierutdanningen bygger på elementer fra ulike teoretiske læringssyn. Det legges til rette for studentenes læring gjennom bruk av ulike pedagogiske metoder. HiNT tilstreber et læringsmiljø som åpner for refleksjon, medansvar og innflytelse, hvor den pedagogiske virksomheten gir rom for diskusjon og gjensidig respekt.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det kreves godkjent politiattest.

  Læringsutbytte

  Læringsutbytte er et uttrykk for den kompetansen det forventes at studenten har oppnådd ved avsluttet studium, og skal danne grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

  Ved gjennomført bachelorgrad i sykepleie skal kandidaten:

  Kunnskaper:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Innhold

  For at studentene skal ha progresjon i kompetanseutviklingen gjennom studiet, er studiet inndelt i tre fokusområder med tilhørende emner som bygger på hverandre.

  Fokusområde 1:Sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov ved nedsatt egenomsorgsevne.

  Emneoversikt:

  Fokusområde 2:Sykepleie til mennesker med akutt og alvorlig sykdom.

  Emneoversikt:

  Fokusområde 3:Sykepleie til mennesker med kronisk sykdom og sammensatte lidelser.

  Emneoversikt:

  Studiemodell

  Gjelder studenter tatt opp høsten 2013
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  SPD110 Sykepleiefaglig fordypningsemne 15 15
  SPD120 Sykepleiens grunnlag 10 10
  SPD131 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og ernæring 16 16
  SPD132 Psykologi 4 4
  SPD140 Pasientsentrert samhandling 10 10
  SPD150 Utøvelse av sykepleie til mennesker med nedsatt evne til egenomsorg 20 20
  SPD211 Sykepleie til mennesker med akutt og alvorlig sykdom 10 10
  SPD220 Sykdomslære, patofysiologi og farmakologi 17,5 17,5
  SPD230 Legemiddelregning 2,5 2,5
  SPD250 Utøvelse av sykepleie til mennesker med akutt og alvorlig somatisk sykdom. Del 1 15 15
  SPD251 Utøvelse av sykepleie til mennesker med akutt og alvorlig somatisk sykdom. Del 2 15 15
  SPD252 Utøvelse av sykepleie til mennesker med psykiske lidelser/akutt alvorlig psykisk sykdom 15 15
  SPD310 Fagutvikling, organisasjon, ledelse og helsepolitikk 5 5
  SPD351 Utøvelse av sykepleie til mennesker med kronisk sykdom og sammensatte lidelser i sykeheim. Fokus på organisasjon og ledelse 9 9
  SPD352 Utøvelse av sykepleie til mennesker med kroniske og sammensatte lidelser i hjemmesykepleien. Fokus på veiledning. 10 10
  SPD353 Sykepleie i møte med barn og ungdom med kroniske og sammensatte lidelser, og deres familier 6 6
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  For å utvikle faglig og personlig kompetanse i sykepleie, er studentens tilstedeværelse i de læresituasjonene som tilrettelegges viktig. Utdanningen krever obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mer enn 10 % fører til at studenten mister retten til å fremstille seg til eksamen i emnet.

  Det forventes at:
  - studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende heltidsstudium
  - studenten møter og deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring
  - studentens handlinger er forenelig med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
  - studentene er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med HiNT i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom å bruke studentdemokratiet aktivt.

  Studentene på påregne kostnader ved anskaffelse av tekninsk utstyr for å bruke Lync som pedagogisk verktøy.

  Det legges vekt på variasjon og mangfold i pedagogiske metoder:

  - klasseromsundervisning
  - forelesning
  - IKT-støttede læringsaktiviteter
  - gruppearbeid
  - individuelle arbeidsoppgaver
  - prosjektarbeid
  - seminarer
  - skriftlige hjemmeoppgaver
  - deltakelse i FoU-prosjekter i HiNT, i samarbeid med praksisfeltet og/ eller eksterne aktører
  - selvstudie, fortløpende og som forberedelse eller etterarbeid knyttet til teori og praksisstudier
  - studentaktive læringsformer med blant annet arbeid med relevant forskning, skriftlige og muntlige fremstillinger, dialog og opponentarbeid
  - refleksjonsgrupper
  - ferdighetstrening
  - casestudier med simulering
  - praksisstudier
  - erfaringslæring
  - medstudentrespons
  - studentsamtaler

  Studentsamtale gjennomføres mellom student og lærer i 1. fokusområde. Hensikten med denne samtalen er å avklare studentens forventninger til studiet, samt avklare eventuelle behov som må tas hensyn til i studiesituasjonen.

  Ferdighetstrening
  Ferdighetstrening er en del av praksisstudiene. Gjennom veiledet ferdighetstrening integreres teoretisk kunnskap og praktiske sykepleieferdigheter. Simulering inngår som en del av ferdighetstreningen. Innhold og læringsmetoder er beskrevet i eget dokument.

  Praksisstudier
  Praksisstudier i direkte samarbeid med pasient og pårørende utgjør 75 studiepoeng. I praksisstudier arbeider studenten sammen med erfarne sykepleiere og andre i møte med mennesker som har behov for sykepleie. Faglærer og praksisveileder samarbeider om veiledning og tilrettelegging av læresituasjoner. Alle praksisstudier er veiledet. Veileder må være kompetent og skal fortrinnsvis være sykepleier. Faglærer møter studenter og praksisveileder regelmessig til refleksjonssamtaler i praksisstudiene. HiNT fordeler praksisplasser. Studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne plasser. Praksisstudiene gjennomføres i helsetjenesten i Nord-Trøndelag, unntaket er utenlands-praksis. Organisering og andre bestemmelser om praksisstudiene er beskrevet i eget dokument.

  Vurdering

  Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen. Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.
  Progresjon i studentenes læringsprosess ivaretas gjennom at hvert fokusområde med tilhørende emner utgjør en enhet, som danner det faglige grunnlaget for neste fokusområde. Dette betyr at arbeidskrav må være godkjent, eksamener være bestått, før studenten kan avlegge eksamen i neste fokusområdet. Vurderinger skal stimulere til faglig og personlig vekst og utvikling. Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet.

  Eksamen:
  For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Det arrangeres en ordinær og en ny og/utsatt eksamen i det enkelte emnet hvert studieår. Studenten er automatisk oppmeldt til ordinær eksamen når utdanningsplanen er godkjent. Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til ny og utsatt eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er tre uker før eksamensdato.

  Vurderingsuttrykk for eksamen er bestått/ikke bestått eller gradert vurderingsuttrykk fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

  Arbeidskrav.
  Arbeidskrav gis for å fremme studentens progresjon og utvikling, samt sikre deltagelse der dette er nødvendig. Arbeidskrav reguleres i egne retningslinjer. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis veiledende tilbakemelding på ett forsøk for hvert arbeidskrav. Det andre forsøket vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  Vurdering i praksisstudier
  Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av eksamensforskriften. Vurdering er en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisstudiet. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Det er anledning til å fremstille seg til praktisk eksamen to ganger. Hvis studenten ikke gjennomfører og består praksis, følger studenten neste ordinære praksisgjennomføring.

  Internasjonalisering

  Vi lever i en globalisert verden hvor det stilles krav om kunnskap, om epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Derfor er internasjonalisering en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere.

  Sykepleierutdanningen ved HiNT samarbeider med ca. 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, Oseania, og er med i nettverkene Erasmus, Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet.

  Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet Global Nursing, som er et integrert emne i utdanningen. Undervisningen i dette emnet foregår på engelsk.

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført studium tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrfaglige helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

  Studieevaluering

  HiNT har kontinuerlig fokus på utdanningskvalitet. Studentdemokratiet i HiNT skal sikre aktiv studentmedvirkning både gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg. Studieevalueringer er en del av arbeidet med utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningene. Evaluering av studiet gjennomføres som individuell evaluering fra studentene og i referansegrupper med representanter fra studenter og ansatte. Det forventes at studentene bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å delta i evalueringer av det enkelte emnet.