Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelorfordypning i kroppsøving, idrett, friluftsliv, 30 stp

Physical Education, Sports and Outdoor Recreation, Bachelor Study, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.03.2010

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Bachelorfordypningen bygger på bachelorforskrift ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studiet inngår i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, og som del av bachelorstudiet i kroppsøving, bachelorstudiet i idrett og bachelorstudiet i friluftsliv ved HiNT.

  Opptakskrav

  Årsstudium (60 stp) i idrett, kroppsøving eller friluftsliv.

  Læringsutbytte

  Studenten

  Innhold

  1. Spesialiseringsemne (10 studiepoeng)

  I emnet skal studenten tilegne seg kunnskap innenfor ett avgrenset tema knyttet til idrett, kroppsøving eller friluftsliv.

  2. Bacheloroppgave (20 studiepoeng)

  I emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor sitt fagområde.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  KIF340 Spesialiseringsemne 10 10
  KIF350 Bacheloroppgave 20 20
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Gjennom hele studiet legges det stor vekt på selvstendig arbeid under veiledning.

  Vurdering

  Hvert emne har en avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som del av faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag eller i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor campus Røstad.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsvaklaring (ved studiestart), midtveisevaluering og sluttevaluering. rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).