Nord Universitet

Nord Universitet

Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium, deltid

Bachelor of Early Childhood Care and Education

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.08.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Barnehagelærerutdanninga bygger på rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. Utdanninga er en deltids, nettbasert og desentralisert utdanning som går over 4 år. Utdanninga kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehager.

  Barnehagelærerutdanninga ved HiNT er integrert og helhetlig med nær kobling mellom teori og praksis. Gjennom praksisforankring skal utdanninga ha en tydelig profesjonsretting.

  Utdanninga er forskningsbasert. Framtidas barnehagelærere skal være i stand til å tilegne seg ny kunnskap og ny forskning for så i neste omgang å anvende denne kunnskapen i utøvelse av yrket og i utvikling og innovasjon i tilknytning til profesjonen.

  Utdanninga er organisert i kunnskapsområder satt sammen av fagene pedagogikk, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, matematikk, norsk, kunst og håndverk, drama, musikk, naturfag og fysisk forstring. Kunnskapsområdene beskrives i egne planer.

  Det gis oppgaver og arbeidskrav med varierte vurderingsformer som omfatter både muntlige, skriftlige og praktiske oppgaver. På denne utdanninga må studentene legge ned en betydelig egeninnsats.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Mål for studiet

  Barnehagelærerutdanninga ved HiNT er yrkesforberedende og utdanner kompetente barnehagelærere som skal bidra til å gi barn en god, utviklende og trygg oppvekst. Barnehagelærerutdanninga skal kvalifisere for å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.

  Læringsutbytte

  Etter fullført barnehagelærerutdanning skal studenten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå:

  KUNNSKAPER
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Innhold

  Utdanningas struktur skal sikre progresjon i en helhetlig profesjonsutdanning. Barnehagelærerutdanningas innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave. Alle kunnskapsområdene skal være profesjonsrettede og integrere relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Pedagogikk skal være et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og ha et særlig ansvar for progresjon og profesjonsinnretting av utdanninga.

  Kunnskapsområdene og fordypninger skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Kunnskapsområdene skal organiseres og vurderes som integrerte enheter.

  Praksisopplæringa skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområder og fordypning. Praksisopplæringa skal omfatte minst 100 dager. 95 dager skal gjennomføres i barnehage og 5 dager skal ha vekt på overgangen barnehage - skole. Det skal være progresjon i praksisopplæringa.

  Fordypning skal bygge på kunnskapsområdene og bidra til faglig progresjon og økt kompetanse med relevans for arbeidet i barnehagen.

  Studentene kan ta deler av utdanninga i utlandet. Dette kan skje i høstsemesteret i fjerde studieår.

  Bacheloroppgaven skal være forskningsbasert og profesjonsrettet. Tematisk forankring av oppgaven skal være i kunnskapsområdene eller i fordypninga. Arbeidet med oppgaven og innføring i vitenskapsteori og metode skal til sammen utgjøre 15 studiepoeng. Studentene skal få trening i faglig og akademisk skriving gjennom hele studieløpet.

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  BLD110 Barns utvikling, leik og læring 20 20
  BLD210 Kunst, kultur og kreativitet 30 30
  BLD Praksisopplæring Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  BLD130 Språk, tekst og matematikk 20 20
  BLD120 Natur, helse og bevegelse 20 20
  BLD220 Samfunn, religion, livssyn og etikk 30 30
  BLD350 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 15
  000 Fordypningsemne 30 30
  BLD360 Bacheloroppgave 15 15
  180
   
  Fordypningsemner
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  BLD340 Pedagogisk fordypning med profesjonskunnskap og yrkesetisk danning 30 30
  BLU320 Estetisk fordypning med yrkesetisk danning 30 30
  BLU3301 Friluftsliv, natur og nærmiljø med yrkesetisk danning 30 30
  NIP600 Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning 30 30
  Sum studiepoeng 120

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisnings- og arbeidsformer i utdanninga vil i stor grad foregå via nettet. Det vil bli variasjon mellom forelesning, gruppearbeid, prosessarbeid. Det blir også noen samlinger med praktisk arbeid og ekskursjoner. Det vil bli lagt opp til tverrfaglig arbeid samt arbeid med fagspesifikke tema.

  Det vil være obligatoriske ukens oppgaver fordelt gjennom hele studieløpet. Disse oppgavene kan være gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, skriftlige eller praktiske oppgaver.

  Det vil bli stilt krav til aktiv, positiv og konstruktiv deltakelse i alle kunnskapsområder og til muntlig og skriftlig framstillingsevne.

  Det er obligatorisk oppmøte til timeplanlagte og ledete aktiviteter. Ved fravær over 20 % i spesifikke emner, fag eller kunnskapsområder, står kandidaten i fare for ikke å kunne gå opp til eksamen.

  Praksis:
  Praksis er en obligatorisk del av barnehagelærerutdanninga. Erfaringer studentene gjør i praksis er utgangspunkt for drøfting og refleksjon i studiet. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksispriodene, går fram av praksisplanen.
  Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

  Vurdering

  Det vil bli foretatt kontinuerlig skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet; jfr Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.

  Karakterene i de åtte emnene som inngår i praksisopplæringa vil bli slått sammen til en karakter på vitnemålet.

  Internasjonalisering

  Studentene gis mulighet til å ta fordypning, sjuende semester i utlandet. HiNT har avtaler med universiteter og høgskoler i mange land og kan skreddersy studieopplegg til hver enkelt student.

  Studentene kan velge å ta internasjonalt semester som fordypning på campus Levanger.

  Studentene kan også ta deler av praksisopplæringen i utlandet. Hovedregel er at dette blir tilbudt studentene i fjerde studieår og kun til studenter som velger internasjonalt semester som fordypning.

  Det er også muligheter for studentene å bidra på internasjonale studentkonferanser, seminarer, foredrag, kurs etc. av kortere omfang gjennom hele studietiden.

  Studieevaluering

  Det vil bli foretatt ulike studieevalueringer i alle kunnskapsområdene i løpet av studiet. Vi legger opp til både diskusjoner og til skriftlige tilbakemeldinger. Evalueringene vil danne grunnlag for justering av faginnhold, arbeidsformer og fag- og
  semesterplaner.