Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk, årsstudium

English, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Planen for engelsk årsstudium tar utgangspunkt i enten rammeplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller for 5.-10. trinn. Som et sentralt fag i skolen er fagstudiet i engelsk i første rekke et språkstudium, men omfatter også emner som engelskspråklig litteratur, kultur og samfunnsliv samt fagdidaktiske og metodiske spørsmål knyttet til engelskfaget.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  Læringsutbyttet er formulert i Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og er spesifisert som Kunnskaper, Ferdigheter og Generell kompetanse. Dette ligger til grunn for emnet, organisering av undervisningen og arbeisformene i faget.

  Innhold

  Engelsk årsstudium består av to emner; enten Engelsk 1 for 5.-10. trinn i høstsemesteret og Engelsk 2 for 5.-10. trinn i vårsemesteret eller Engelsk 1 for 1.-7. trinn i høstsemesteret og Engelsk 2 for 1.-7. trinn i vårsemester.

  Innhold i Engelsk 1 og Engelsk 2:

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB425 Engelsk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB435 Engelsk 2 for 1.-7. trinn 30 30
  60
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU425 Engelsk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU435 Engelsk 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Muntlig språkferdighet utvikles best gjennom arbeidsformer som gir studentene store muligheter til å praktisere engelsk muntlig. Dels skjer dette ved systematisk øving i timene, dels også ved utstrakt bruk av samtaletrening i gruppe og samlet klasse i alle fagets disipliner. Engelsk brukes som arbeidsspråket i faget. I språklaboratoriet i første semesteret får studentene anledning til å lytte til varierte former for naturlig engelsk tale.
  Den ferdighet og forståelse som prøves ved muntlig eksamen, kan aller best oppøves gjennom å delta aktivt i grupper og øvelser og ved å benytte seg av språklaboratoriet. I løpet av hele studiet vil studentene få i oppdrag å gi bokrapporter, nyhetssammendrag, presentasjoner av artikkelstoff, presentasjoner av gruppearbeid osv. Ved muntlig eksamen legges det vekt på kandidatenes evne til å bruke engelsk presist, idiomatisk og ledig med naturlig intonasjon og uttale.
  For å øve opp skriftlig språkferdighet legges det opp til en rekke skriftlige aktiviteter i løpet av studieåret, blant annet i form av skriftlige arbeider i de ulike emnene. Innleveringsarbeider må skrives på PC hvis ikke annet er spesifisert.
  Undervisningen er dels organisert som klasseundervisning og dels i mindre grupper. I de fleste undervisningsopplegg er det naturlig å benytte en kombinasjon av flere arbeidsformer.

  Praksis:
  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Vurdering

  Hvert emne har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.
  For å få godkjent Engelsk 1 må studieopphold i York gjennomføres (se avsnitt om Internasjonalisering)

  Internasjonalisering

  Et opphold ved Det Norske Studiesenteret i York hører med til Engelsk 1. Oppholdet er lagt til to uker i høstsemesteret og omfatter:
  - studiemoduler innenfor områder som metodikk, språk, litteratur og kulturkunnskap
  - besøk ved engelske skoler/ekskursjoner
  - bruk av språket aktivt gjennom direkte kontakt i et engelskspråklig miljø

  Kurset er obligatorisk, men det kan gjøres unntak for studenter som tidligere har deltatt i et lignende organisert studieopplegg i England eller USA. Studenter som av andre spesielle grunner søker fritak, må gjennomføre et alternativt opplegg av tilsvarende omfang.

  Etter fullført årsstudium i engelsk er det mulig å studere et halvt år ved Universitetet i York gjennom Det norske studiesenteret, med skolepenger dekket av Lånekassen.

  Kompetanse og videre studier

  Studenter som tar Engelsk årsenhet (60 sp) som del av grunnskolelærerutdanningen, kan søke opptak på Mastergrad i fagdidaktikk med spesialisering innenfor fremmedspråk (NTNU/HiNT).

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensumtekster foregår ved slutten av hvert semester.