Nord Universitet

Nord Universitet

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, 30 stp

Development of top-level skills in Sports, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.03.2010

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Studiet har primært fokus på ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett (FPI) i et trener- og utøverperspektiv. Studiet skal stimulere til å jobbe selvstendig og kritisk til idrettsfaglige problemstillinger, og det gis mulighet for å spesialisere seg i selvvalgt fordypningsidrett.

  Opptakskrav

  Idrett årsstudium eller Kroppsøving årsstudium.

  Læringsutbytte

  Studenten

  Innhold

  Studiet består av 3 emner:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst
  KIF310 Bevegelsesanalyse 10 10
  KIF320 Idrettsfysiologi 10 10
  KIF330 Idrett i skole og samfunn 3 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Det legges vekt på en akademisk og forskningsbasert undervisning, og studiet er preget av både en teoretisk og praktisk tilnærming av fagområdene. Studenten stimuleres til å jobbe selvstendig og kritisk til idrettsfaglige problemstillinger generelt, og i valgt fordypningsidrett.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Emnene i studiene kan tas som frittstående emner eller som ett semesters studier.

  Vurdering

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som del av faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor campus Røstad.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidelse av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.