Nord Universitet

Nord Universitet

Friluftsliv, årsstudium

Friluftsliv, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.05.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Studiet i Friluftsliv kan tas som selvstendig studium eller inngå i bachelorstudium. 30 av 60 studiepoeng kan inngå i grunnskolelærerutdanning.
  Studiet kan tas som to separate enheter i henholdsvis høst- og vårsemesteret, hver på 30 studiepoeng. Høstsemesterets emner består av FRI410 og FRI420, vårsemesterets emner består av FRI430 og FRI440.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det kreves godkjent politiattest.

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studentene grunnlag for å veilede og undervise ulike målgrupper i friluftsliv.
  Studiet har som mål å bidra til personlig utvikling, i møte med andre mennesker, i nære relasjoner og i møte med levende natur til årstidenes vekslinger. Gjennom ferdsel og opphold i naturen vil studentene kunne videreutvikle et personlig forhold til ulike sider ved naturmøter.
  Personlig utvikling skal gi større handlingskompetanse og sikrere lederskap i friluftsliv.

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Innhold

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  FRI410 Friluftsliv; fjell, skog og vann 20 20
  FRI420 Natur, kultur og samfunn 10 10
  FRI430 Friluftsliv; vinter, fjære og sjø 20 20
  FRI440 Friluftslivspedagogikk 10 10
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Det legges vekt på praktisk opplæring i de ulike naturmiljøer. Studiet er tverrfaglig og er relevant for arbeid med friluftsliv i ulike skoleslag og virksomheter som innbefatter friluftsliv. Nærmere beskrivelse av innholdet, arbeidskrav, fullstendig litteraturliste mm finnes i emneplaner som blir utdelt i løpet av studiet.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet vektlegger studentaktive læringsformer hvor den enkelte student får mulighet til å velge noen fordypningstemaer.

  Vurdering

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som 30 studiepoeng i grunnskolelærerlærerutdanning. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet, inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad ved HiNT eller kan være grunnlag for masterstudiet i kroppsøving ved HiNT. Det kan også være grunnlag for videre studier i friluftsliv ved andre høgskoler.

  Andre forhold

  Det kan forventes utgifter til reiser og utstyr opp mot kr 10 000 avhengig av bla nyinnkjøp og valgte turområder.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studie- og emnebeskrivelser, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).