Nord Universitet

Nord Universitet

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng

BirdID, 30 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.11.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Fuglekjennskap 30 stp skal kvalifisere til feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Behovet for personer med slike kvalifikasjoner vil øke sterkt i hele Europa de kommende årene. Det vil også være personlig verdifullt å kjenne våre bevingede venner ute i naturen, og er godt egnet som tema i undervisning. Studiet er samlingsbasert og/eller web-basert.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter som deltar på samlingene tas inn i henhold til søketidspunkt. Unntak er interne studenter ved HiNT og deltakere i det norske overvåkingsprosjektet TOV-E som har fortrinn.
  Studenter somkun ønsker å delta på samling 5 (Spania), må ha bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 12 poeng av 30 mulige både for fuglers utseende og fuglers lyder i Norge. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

  Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

  Mål for studiet

  Arbeidet med Fuglekjennskap har to hovedmål:
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

  De ulike emner er på nasjonalt nivå.

  Innhold

  Mer informasjon finnes her:

  www.birdid.no

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår 2. studieår
  SP Vår Høst Vår
  BID901 Fuglers lyder nasjonalt 15 15
  BID902 Fuglers utseende nasjonalt 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no/ vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er fem samlinger med en samling i april (4 dager), en i mai (5 dager), en i mai-juni (6 dager), en i august-september (3 dager), og en i sørlige Spania i mars året etter (7 dager).
  - Oversikt over datoer og innhold hver enkelt dag vil ligge oppdatert på www.birdid.no.
  - Nesten all undervisning vil foregå utendørs, med besøk i ulike naturtyper fra de rikeste våtmarksområder, både marine og ferskvannsområder, i ulike skogtyper, myrområder og kulturlandskap, og på fjellet.
  - Noe undervisning vil også foregå innendørs. Det kan f.eks. være gjennomgang av enkelte artsgrupper. Værforholdene kan påvirke fordelinga av inneundervisning i forhold til utendørs undervisning.

  - Det er ingen krav om obligatorisk oppmøte for noen deler av studiet. Det er mulig å melde seg på hele studiet med alle samlingene, delta på noen av samlingene, eller kun melde seg opp til eksamen uten å delta på noen av samlingene.

  Vurdering

  Eksamen er web-basert.
  Ved oppmelding til eksamen vil det bli utlevert en kode med begrenset varighet, og denne koden vil gi adgang til å gjennomføre eksamen. Eksamen i de ulike emnene tas hver for seg. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året. Studentens eksamen kan tas når som helst innen 21 dager etter at koden er gitt.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultet vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på 44 ulike europeiske språk. Det opprettes samarbeid med 47 europeiske brukerland (52 regioner).
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no.

  Kompetanse og videre studier

  Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

  Andre forhold

  Bruk av web-basert trening:
  - Nettsiden er åpen og gratis for alle.
  - Norske studenter må betale semester og kopinoravgift i eksamenssemesteret.
  - Deltakere i TOV-E og medlemmer av Norsk ornitologisk forening betaler ikke avgift.
  - Borgere fra alle andre land i Europa betaler ikke kopinor og semesteravgift.

  På samlingene:
  Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og anonymt.