Nord Universitet

Nord Universitet

Fysisk aktivitet og helse, 30 stp

Physical activity and health, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.03.2010

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Opptakskrav

  1. Årsstudium i friluftsliv, årsstudium i idrett eller årsstudium i kroppsøving.
  2. Fullført førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, sykepleierutdanning, vernepleierutdanning eller fysioterapiutdanning.

  Læringsutbytte

  Studenten

  Innhold

  Studiet består av tre emner:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst
  KIF210 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 10
  KIF220 Tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv for barn og unge 10 10
  KIF230 Idrett i skole og samfunn 2 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Arbeidsformene i studiet er forelesninger, seminarer, egenstudier og fysisk aktivitet i gymsal/svømmehall og friluftsliv i ulike naturtyper.
  Studentene vil få ansvar for gjennomføring av ulike praktisk-metodiske opplegg i tilknytning til barn og unge.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Emnene i studiet kan tas som frittstående emner eller som ett semesters studier.

  Vurdering

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som del av faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor campus Røstad.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).