Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 240 stp

Teacher education programme for years 5-10, 240 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.04.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  240 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer ligger til grunn for studiebeskrivelsen for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn, og er det forpliktende grunnlaget for programplanen, fagplanene og plan for praksis.

  Grunnskolelærerutdanningen ved HiNT skal framstå som helhetlig og integrert gjennom nær kobling mellom teori og praksis, naturlig faglig progresjon, gjennomgående profesjonsretting og forskningsforankring. Nærhet til studenten er et gjennomgående prinsipp i HiNT, og studentene skal utfordres til å være aktive deltakere i sine møter med medstudenter, faglærere og lærere og elever i praksisfeltet. Fag, fagdidaktikk og pedagogikk skal kobles tett sammen, både innholdsmessig og organisatorisk, og ha nærhet til praksis. En slik form for helhetlig utdanning innebærer at studentene skal oppleve mening og naturlig progresjon, med klare forventninger til prestering.

  Grunnskolelærerutdanningen ved HiNT skal særpreges av at studentene får trening i, og derigjennom erfaring i, ledelse av læringsprosesser gjennom bruk av ulike læringsformer og læringsarenaer. I retningslinjer for hvert fag er det formulert forventet læringsutbytte, som beskriver hva studentene skal kunne og være i stand til etter gjennomført emne. Læringsutbytte er formulert med utgangspunkt i de overordnede beskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som beskriver hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat skal ha på ulike nivå i utdanningsløpet.

  Utdanningen skal være forskningsbasert og gjennom praksisforankring tydeliggjøre profesjonsrettingen i grunnskolelærerutdanningen. Studentene skal utdannes til å bli lærere med et solid faglig fundament, og de skal bli dyktige i samhandling. I en forskningsbasert utdanning skal det utvikles bevissthet om at kunnskap til enhver tid er i endring, og at de som framtidens lærere er endringsdyktige og kan tilegne seg ny kunnskap og ny forskning for så i neste omgang å anvende denne kunnskapen i utøvelse av yrket.

  I alle fag skal det være et tydelig og uttalt læringstrykk med naturlig progresjon og klare forventninger. Obligatorisk oppmøte til timeplanlagte og ledede aktiviteter er et gjennomgående prinsipp, og det skal i alle fag legges til rette for oppgaver og arbeidskrav med varierte vurderingsformer som omfatter både muntlige, skriftlige og praktiske oppgaver.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er minstekrav om karakteren 3 i norsk og matematikk, og minimum 35 skolepoeng fra videregående skole.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Læringsutbytte

  Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn som preges av mangfold og endring. Læringsutbytte er formulert med utgangspunkt i nasjonalt kvalitetsrammeverk.
  Studenten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn ha følgende læringsutbytter, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i skolen og videre kompetanseutvikling.
  Læringsutbytte for studenter 5.-10. trinn (jfr Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen):
  Læringsutbytte må ses i sammenheng med fagenes innhold og arbeidsmåter.

  KUNNSKAP
  Studenten


  FERDIGHETER
  Studenten


  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Innhold

  Grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn skal utgjøre et integrert og helhetlig utdanningsløp hvor samtlige fag i utdanningsløpet har ansvar for å gi studentene trygghet og identitet som lærer. Dette er et viktig fundament i arbeidet med å utdanne endrings- og tilpasningsdyktige lærere som mestrer samhandling og er kompetente til å møte framtidige utfordringer. Utdanningen skal være helhetlig og sammenhengende, og ha en naturlig progresjon. Pedagogikk og elevkunnskap skal i denne sammenheng være det samlende faget for utøvelse av lærerrollen i utdanningen, og har et særlig ansvar for å integrere teori og praksis i undervisningen og i studentenes arbeid. En helhetlig og sammenhengende lærerutdanning, sammenbinding av teori og praksis og samarbeid om veiledning og vurdering, forutsetter at faglærerne i lærerutdanningen også deltar i deler av praksisopplæringen.

  De grunnleggende ferdighetene, å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og mestre digitale verktøy, er en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Alle undervisningsfag skal derfor være profesjonsrettet og omfatte fagdidaktikk og arbeid med grunnleggende ferdigheter. Faget pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studentene tilegner seg en teoretisk overbygning om grunnleggende ferdigheter, som forutsetning for arbeidet med disse i undervisningsfagene. I grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn, der norsk ikke er obligatorisk, har pedagogikk og elevkunnskap et særlig ansvar for innføringen i grunnleggende ferdigheter med vekt på området språk og læring.

  Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, og veiledning av studenter i praksis er et fellesansvar for faglærere i undervisningsfag og pedagogikk og elevkunnskap, sammen med praksislærerne og rektor ved praksisstedene. I tillegg til veiledet praksis, inneholder også grunnskolelærerutdanningen ikke-veiledet praksis. Ved HiNT skal praksis bidra til å binde sammen og konkretisere innholdet i fag, fagdidaktikk og pedagogikk og elevkunnskap og gjøre dette til virkelighetsnær kompetanse. Hovedtemaene for praksisopplæringen i de fire årene er synliggjort i alle fags planer og i gjennomføringen av undervisningen. Grunnskolelærerutdanningen skal samarbeide med praksis- og partnerskapsskoler hvor gjensidighet og samhandling skal bidra til å prege og profesjonsrette både HiNT som utdanningsinstitusjon og de aktuelle grunnskolene. Det faglige samarbeidet mellom HiNT og praksisstedene skal blant annet ivaretas av en faglig praksiskoordinator. Praksispermen skal brukes som skriftlig dokumentasjon av praksis, og for den enkelte studenten kvalitetssikre samhandlingen mellom HiNT og praksisstedet.

  I tillegg til at fagene skal gi studentene solide faglige kunnskaper, skal alle undervisningsfag omfatte fagdidaktikk og kunnskap om varierte arbeidsformer i fagene og den teoretiske bakgrunnen for disse. Undervisningen skal være forskningsforankret. Dette innebærer en undervisning basert på anerkjent, forskningsbasert kunnskap. Studentene skal også bli kjent med vitenskapelige arbeidsformer samt utvikle evne til kritisk tenkning. Slike forskningsbaserte læreprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon slik at de som lærere kan ta i bruk ny kunnskap også etter endt utdanning. Gjennom bacheloroppgaven tredje studieår skal studentene få en innføring i vitenskapsteori og metode, og selv gjennomføre et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid.

  Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og er lagt til faget pedagogikk og elevkunnskap i det tredje studieåret. Tematisk skal bacheloroppgaven forankres i studentenes undervisningsfag de tre første årene og/eller i faget pedagogikk og elevkunnskap.

  Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne lærere som har trening og erfaring i å lede læringsprosesser gjennom ulike læringsformer og på ulike læringsarenaer. Dette skal utgjøre et av de integrerende elementene i utdanningen, og synliggjøres i samtlige fags planer og undervisning.

  Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn skal legge til rette for at studentene får opplæring i å analysere og vurdere elevenes læringsprosesser og resultater, og i å gi læringsstøttende vurdering. Dette innebærer også evne til å utvikle og kommunisere tydelige mål for opplæringen.

  Danningsperspektivet skal gjennomsyre og prege hele grunnskolelærerutdanningen, og må derfor ivaretas i de ulike fagene og i overbygningen mellom flere fag.

  Grunnskolelærerutdanningen 5. - 10. trinn ved HiNT legger til rette for et mulig internasjonalt semester høsten i fjerde studieår. Undervisningen skal i tillegg legge til rette for internasjonalisering ved lærestedet gjennom internasjonale og flerkulturelle dimensjoner, engelskspråklig pensum og utenlandske gjesteforelesere/-forskere.

  HiNT har et nasjonalt ansvar for utdanning innen sørsamisk språk og kultur. Utdanningen skal kvalifisere studentene til å ivareta opplæring i samiske forhold, samiske barns rettigheter og det samiske folket som anerkjent urfolk. HiNT har i denne sammenheng et særskilt, nasjonalt ansvar for det sørsamiske området. Dette er beskrevet i fagplanene for grunnskolelærerutdanningen, i tillegg til at samiske emner blir omtalt i tverrfaglige emner.

  Deler av undervisningsprogrammet skal brukes til å styrke profesjonsorientering samt til å realisere rammeplanens krav om emner på tvers av fag og fagområder. I de tilfeller der forskriftens definerte læringsutbytte ikke dekkes av fagenes planer, skal det legges til rette for obligatoriske kurs og temadager. Fagene skal her involveres der det er naturlig.
  - Overordnede internasjonale tema inkludert forståelse for globale spørsmål som klimautfordringer og naturvennlig samfunnsutvikling
  - Det flerkulturelle perspektivet
  - Samiske forhold og samiske elevers rettigheter
  - Danning
  - Alternative læringsarenaer. Gjøre nytte av ulike læringsarenaer gjennom ekskursjoner og ulike former for leirskoler.
  - Den digitale verden, og digital kompetanse
  - Tilrettelegging for estetisk utfoldelse og opplevelse
  - Vurdering for læring
  - Andre profesjonsaktuelle tema

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GLU100 Pedagogikk og elevkunnskap 1 15 15
  000 Valgemne 1, 1. studieår, 15stp 15 15
  000 Valgemne 2, 1. studieår, 30stp 30 30
  GLU190 Praksisopplæring 1. studieår Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  GLU201 Pedagogikk og elevkunnskap 2 15 15
  000 Valgemne 1, 2. studieår, 15stp 15 15
  000 Valgemne 2, 2. studieår, 30stp 30 30
  GLU290 Praksisopplæring 2. studieår Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  GLU301 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15 15
  GLU360 Pedagogikk og elevkunnskap 4, bacheloroppgave 15 15
  000 Valgemne 3. studieår, 30stp 30 30
  GLU391 Praksisopplæring 3. studieår Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  000 Valgemne 1, 4. studieår, 30stp 30 30
  000 Valgemne 2, 4. studieår, 30stp 30 30
  GLU490 Praksisopplæring 4. studieår Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  240
   
  Valgemner 1. studieår. Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter og evt endringer i rammebetingelsene.
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GLU120 Norsk 1 30 30
  GLU131 Matematikk 1 30 30
  GLU111 Naturfag 1, 1. studieår 15 15
  GLU140 Samfunnsfag 1, 1. studieår 15 15
  GLU150 Kroppsøving 1, 1. studieår 15 15
  105
   
  Valgemner 2. studieår. Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter og evt endringer i rammebetingelsene.
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GLU220 Norsk 2 30 30
  GLU326 Matematikk 2 30 30
  GLU211 Naturfag 1, 2. studieår 15 15
  GLU240 Samfunnsfag 1, 2. studieår 15 15
  GLU250 Kroppsøving 1, 2. studieår 15 15
  105
   
  Valgemner 3. studieår. Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter og evt endringer i rammebetingelsene.
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GLU210 Naturfag 2 30 30
  GLU345 Samfunnsfag 2 30 30
  GLU355 Kroppsøving 2 30 30
  Sum studiepoeng 90

  Arbeids- og undervisningsformer

  Organisering av utdanningen skal være helhetlig og fremme integrering av teori og praksis, faglig progresjon, gjennomgående profesjonsretting og forskningsforankring. Studentene skal bli gode praktikere i framtidas skole, og de skal utvikle trygghet i lærerrollen. Dette skal gjenspeiles i arbeidsformene i utdanningen.

  Studentene skal organisatorisk være tilknyttet en klasse. Til hver klasse skal det være en koordinator med definerte oppgaver og ansvar. Denne skal være med på å sikre god og tett oppfølging av studentene, og at fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis kobles tett sammen både innholdsmessig og organisatorisk for den enkelte klasse. Dette skal også ivareta HiNTs intensjon om at studentene skal være aktive deltakere både på studiestedet og ute i praksisfeltet. Hvis mulig skal koordinatoren følge klassen gjennom hele studieløpet, og på den måten ivareta kontinuiteten i utdanningen.

  Frammøte til fellesforelesninger, klasse- og gruppetimer er obligatorisk gjennom hele studiet. Dette begrunnes ut fra prinsippet om felles ansvar for egen og andres læring. At frammøte er obligatorisk, innebærer at studentene skal delta på minst 80 % av timene i samtlige emner. For høyt fravær i et fag kan medføre at studenten ikke blir meldt opp til avsluttende vurdering i faget/emnet det aktuelle semesteret. I særskilte tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om frammøte. Studieleder behandler slike søknader. Obligatorisk oppmøte er ikke tilstrekkelig garanti for ønsket læring. Aktiviteten på lærestedet skal legge til rette for læringsprosesser som bygger opp under ønsket læringstrykk. Dette skal i hvert fag konkretiseres gjennom et antall arbeidskrav der forventet prestering følger studiets progresjon.

  Ei studieuke skal bestå av minimum 20 timer timeplanlagte og ledede aktiviteter.

  For praksis skal studentene ha minst 90 % tilstedeværelse. For grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn gjelder følgende plan for veiledet praksis (organisering og innhold av praksis er beskrevet nærmere i høgskolens praksisplan):
  - 1. studieår: 30 dager på 5.-7. trinn (15 dager høst, 15 dager vår)
  - 2. studieår: 30 dager på 8.-10. trinn (15 dager høst, 15 dager vår)
  - 3. studieår: 20 dager på 8.-10. trinn (10 dager høst, 10 dager vår)
  - 4. studieår: 20 dager på 5.-7. trinn (10 dager høst, 15 dager vår)

  I tillegg kommer ikke-veiledet praksis i form av blant annet adopsjonspraksis. Studentene skal ha mulighet til å besøke praksis- og partnerskapsskolene utenom ordinær praksis for å gjennomføre observasjoner eller for å samle stoff til prosjektoppgaver mm.

  Vurdering

  Gjennom grunnskolelærerutdanningen skal det i alle fag tas i bruk varierte vurderingsformer som omfatter både muntlige, skriftlige og praktiske oppgaver. Dette forutsetter bruk av både formativ og summativ vurdering, og studentene skal følges opp gjennom systematisk bruk av læringsstøttende vurdering. Som en del av dette, skal det gjennomføres minst en individuell utviklingssamtale mellom student og klassekoordinator hvert semester.

  På vitnemålet vil karakterene i de fire praksisemnene bli slått sammen til en karakter i praksisopplæring. Dette er nærmere beskrevet i de aktuelle emneplanene.

  SKIKKETHETSVURDERING:
  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

  Internasjonalisering

  Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten på grunnskolelærerutdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. I grunnskolelærerutdanningen vil internasjonalisering inngå i ulike former i alle studieår.
  - Avdelingen legger til rette for utveksling av studenter og lærere
  - Det vil være mulig med kortere praksisopphold i utlandet
  - Internasjonale og globale aspekter inngår i fagene
  - Relevante samarbeidsavtaler utvikles
  - Den flerkulturelle dimensjon vektlegges
  - Bruk av utenlandske gjesteforelesere
  - Det brukes engelskspråklig litteratur
  - Det legges til rette for et mulig internasjonalt semester (primært høstsemesteret 4. studieår)

  Kompetanse og videre studier

  Masterutdanning
  Det vil være mulig for studenter i grunnskolelærerutdanningen å søke overgang til master etter fullført 3. studieår. Studentene vil i 1. og 2. studieår bli orientert om mulighetene for masterutdanning og om hvilke valgmuligheter de har innenfor de tre første studieårene hvis de skal kunne oppnå opptak til masterutdanning etter 3. studieår.

  Andre forhold

  FRITAK
  Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av en grunnskolelærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må enten være fag som tilsvarer undervisningsfag i grunnskolen eller skolerelevante fag som har relevans for arbeid som lærer i grunnskolen, jf. § 1, og bør omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring.

  I grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn kan det gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke velger norsk i fagkretsen, og for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. For studenter som har norsk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

  Fritak skal føres på vitnemålet.

  I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med ekskursjoner og studieturer.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert semester.