Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett, årsstudium, deltid

Sports, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  31.03.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Studiet er desentralisert til Meråker videregående skole. Studiet tilrettelegges for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn, skiskyting og skyting, og er organisert på deltid over to år (4 semester).

  Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Det legges opp til bevegelsesaktiviteter og idretter som er aktuelle for frivillig idrett. Studentenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene, kombinert med teoretisk kunnskap, har verdi både som bakgrunn for trenerfunksjonen, og for studentens personlige utvikling.
  Arbeidet vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett, skole og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Rangering etter idrettslige prestasjoner.

  Læringsutbytte

  Gjennom studiet skal studenten oppnå følgende læringsutbytte:

  Innhold

  Under de enkelte emner er mål for studentens kompetanse etter endt utdanning beskrevet (læringsutbytte). Studiet består av følgende emner:

  Hvert emne utgjør en egen enhet med avsluttende vurdering. Se emnebeskrivelsene. Emnene gjennomføres i hovedsak i konsentrerte bolker, men kan ha innslag av tema som går over lengre perioder.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter tatt opp høsten 2013
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  KIF130 Idrett 2 20 20
  KIF140 Idrett i skole og samfunn 1 10 10
  KIF110 Idrett 1 20 20
  KIF120 Mennesket i bevegelse 10 10
  60
   
  Utdanningsplan for studenter tatt opp høsten 2012
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  KIF110 Idrett 1 20 20
  KIF120 Mennesket i bevegelse 10 10
  KIF130 Idrett 2 20 20
  KIF140 Idrett i skole og samfunn 1 10 10
  Sum studiepoeng 60

  Organisering og arbeidsformer

  Arbeidet med faget vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil kunne utdype det praktiske lærestoffet. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utvikling av trener- og lærerrollen.
  De ulike emner vil inneholde varierte arbeidsformer alt etter om delfaget er teoretisk eller praktisk orientert. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

  Vurdering

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som del av faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT. det kan også være grunnlag for videre studier i kroppsøving/idrett ved andre høgskoler.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer ved spesialidrettsanlegg som ikke finnes ved Meråker videregående skole. Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter som inngår i studiet. Studentene må ha egen PC.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).