Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving, årsstudium

Physical Education, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.03.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Kroppsøving årsstudium bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.

  Opptakskrav

  Studiet er åpent for søkere med generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Rammeplan i kroppsøving for grunnskolelærerutdanningen beskriver felles mål for faget.

  Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Innholdet i studiet er i samsvar med det lærestoffet som er forpliktende for grunnskolen.
  Studiets mål er å utvikle studentens praktiske handlingskompetanse i arbeidet med daglig fysisk aktivitet og kroppsøving i grunnskolen og teoretiske grunnlag for å fremme bevegelsesglede og en sunn og varig fysisk aktiv livsstil for barn og ungdom. Arbeidet med å få fram gleden ved å mestre og følelsen av å lykkes i et inkluderende fellesskap vil være sentral.

  Læringsutbytte

  Kroppsøving 1-7:

  Kroppsøving 1
  Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen med særlig ansvar for allsidig kroppslig utvikling, opplevelse og læring. Kroppsøving i ulike bevegelsesmiljø, tilrettelegging for lek og begynneropplæring i idrett, svømming, dans og friluftsliv står sentralt.
  Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

  Kroppsøving 2
  Emnet bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til begynneropplæring og kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studentene utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av egen undervisning.

  Kroppsøving 5-10:

  Kroppsøving 1
  Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.
  Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

  Kroppsøving 2
  Emnet bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving, spesielt med tanke på ungdomstrinnene. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studentene utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av egen undervisning.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB255 Kroppsøving 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB350 Kroppsøving 2 for 1.-7. trinn 30 30
  60
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU440 Kroppsøving 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU450 Kroppsøving 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Organisering og arbeidsformer

  I studiet legges det stor vekt på studentaktive læringsformer, både i de praktiske og teoretiske emnene.

  Obligatoriske turer:

  Kroppsøving 1:
  3-dagers kanotur
  4-dagers friluftslivstur

  Kroppsøving 2:
  2-dagers telttur på vinteren
  5-dagers vintertur
  5-dagers alpinkurs

  Praksis:

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Vurdering

  Hvert emne har sin egen vurderingsordning.

  Kompetanse og videre studier

  Kroppsøving årsstudium kan:
  -tas som fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningen.
  -tas som fjerde år i allmennlærerutdanningen.
  -tas som en selvstendig enhet, og vil da kunne søkes innpasset som del av grunnskolelærerutdanningen.
  -tas som videreutdanning for lærere.
  Kroppsøving årsstudium kan gi opptak til 2.år ved faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.
  Kroppsøving årsstudium gir sammen med lærerutdanning eller tilsvarende /faglærer eller bachelor), grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HINT. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i kroppsøving/idrett ved andre høgskoler og universitet som har kroppsøvings-/idrettsstudier av høyere grad.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Transport ved friluftsaktiviteter, ca kr 3000,-
  Deltagelse på alpinkurs.
  Det må også beregnes noen kostnader til transport når undervisning skjer ved spesialidrettsanlegg.
  Studentene må ha utstyr for å drive friluftsliv (inkludert kart og kompass) og skiaktiviteter, idrettstøy for bruk ute, inne og i svømmehall.