Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium

Sports and Physical Education, Bachelor Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  04.06.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Læreren og treneren i kroppsøving og idrett skal være et forbilde, en inspirator og en veileder for barn og unge i fysisk aktivitet og idrett. Gjennom faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utvikler du din faglige, didaktiske, sosiale og yrkesetiske kompetanse og tilegner deg endrings- og utviklingskompetanse for å utvikle fagområdet videre. Disse kompetansene til sammen gjør deg i stand til å ivareta de ulike rollene i yrket.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Høst Vår Høst Vår Høst Vår
  KIF110 Idrett 1 20 20
  KIF120 Mennesket i bevegelse 10 10
  KIF130 Idrett 2 20 20
  KIF140 Idrett i skole og samfunn 1 10 10
  KIF210 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 10
  KIF220 Tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv for barn og unge 10 10
  KIF230 Idrett i skole og samfunn 2 10 10
  KIF250 Praksisopplæring 1. periode Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  KIF240 Pedagogikk 30 30
  KIF260 Praksisopplæring 2. periode Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  KIF270 Praksisopplæring 3. periode Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  KIF280 Praksisopplæring 4. periode Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  KIF310 Bevegelsesanalyse 10 10
  KIF320 Idrettsfysiologi 10 10
  KIF330 Idrett i skole og samfunn 3 10 10
  KIF360 Praksisopplæring 5. periode Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  KIF340 Spesialiseringsemne 10 10
  KIF350 Bacheloroppgave 20 20
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet foregår på ulike læringsarenaer; ved høgskolen, i skolen og i idretten. Det legges vekt på aktiv og integrert bruk av disse.
  Det forventes at studenten bidrar aktivt gjennom deltakelse, samarbeid og interesse til et godt læringsmiljø. Egenstudier, arbeid i gruppe, deltakelse i seminarer og kollokvier vil være studenthverdagen og det forventes og stilles krav om frammøte og aktiv deltakelse.

  PRAKSIS:
  I praksisopplæringa inngår 12 uker praksis fordelt på følgende 5 emner:

  KIF250 Praksisopplæring 1. periode
  Omfang: 2 uker høst i grunnskole, 3. semester

  KIF260 Praksisopplæring 2. periode
  Omfang: 2 uker vår i valgfritt relevant praksisfelt, 4. semester

  KIF270 Praksisopplæring 3. periode
  Omfang: 4 uker vår i videregående skole, 4. semester

  KIF280 Praksisopplæring 4. periode
  Omfang: 2 uker vår i grunnskole, 4. semester

  KIF360 Praksisopplæring 5. periode
  Omfang: 2 uker høst i videregående skole, 5. semester

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Emnene i studiet kan tas som frittstående emner eller som ett semesters studier. Det kan også legges opp et individuelt løp for den enkelte student.

  Vurdering

  Hvert emne har en avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Karakterene i de 5 emnene som inngår i praksisopplæringa vil bli slått sammen til en karakter på vitnemålet.

  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Internasjonalisering

  Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført studium tildeles graden: Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

  Studiet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningen gir også gode kvalifikasjoner for trenerarbeid og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet.
  Studiet kvalifiserer også til opptak til masterstudiet i kroppsøvings- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

  Andre forhold

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltakelse i ekskursjoner (skikurs i første studieår og treningsleir i andre studieår. Totalt ca 8-10.000) og transportkostnader når undervisning skjer ved idrettsanlegg utenfor campus.
  Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter og aktiviteter som inngår i studiet.
  Det er også nødvendig med sykkel.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).