Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk, årsstudium

Arts and crafts, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Kunst og håndverk bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  Kunst og håndverk er et estetisk fag. Grunnlaget er menneskets skapende arbeid i kunst, arkitektur, design, håndverk og kunsthåndverk til ulike tider og i ulike kulturer. Utøvende og skapende arbeid står sentralt i faget.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiet i kunst og håndverk er primært rettet mot undervisning i skolen, og gir også et godt grunnlag for arbeid med kunstneriske uttrykksformer i øvrige kulturelle sammenhenger. Årsstudiet kan tas som frittstående grunnutdanning, som en del av en bachelorgrad eller som videreutdanning.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB430 Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB480 Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn 30 30
  60
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU330 Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU480 Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe. Den praktisk utøvende delen av faget utgjør hoveddelen av studiet og består av skapende, undersøkende og utforskende arbeidsformer. Det praktiske vil i hovedsak være individuelt og bli utført på skolens verksteder.
  Den organiserte undervisningen krever en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium. Studentene skal prøve ut ulike arbeidsmetoder, herunder tema og prosjektarbeid. Dokumentasjon av arbeidsprosesser gjennom bruk av visuell logg er en viktig arbeidsform. Bruk av IKT er en integrert del av studiet.

  Studentene skal søke kunnskap og anvende denne som inspirasjon til eget skapende arbeid. Det gjennomføres ekskursjoner til ulike utstillinger og samlinger.

  Praksis:
  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Kompetanse og videre studier

  Årsstudiet i kunst og håndverk er et godt utgangspunkt for videre utdanning ved høyskoler og universiteter.

  Andre forhold

  Til utprøving og eksperimentering og mindre oppgaver kan skolen tilby de nødvendigste materialer. Utover dette må studentene selv betale materialer og øvrig utstyr til praktisk arbeid.
  Materialavgiften er satt til kr. 800.- pr. emne.
  Obligatoriske ekskursjoner er beskrevet i emneplanene. I Kunst og håndverk 2 vil utgifter til en obligatorisk ekskursjon i Europa beløpe seg på ca. kr. 5.000,-.

  Studieevaluering

  Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering.