Nord Universitet

Nord Universitet

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Starting with Yoik, 15 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.08.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken - joiken - utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.

  Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

  Studiet er samlingsbasert med 5 samlinger á to dager i løpet av studieåret. Alle samlinger er lagt til Oslo.

  Studiet henvender seg til
  - lærere i barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående skole
  - studenter som ønsker å ta faget som en del av, eller som et tillegg til andre studier.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiet skal bidra til
  - å befeste den sørsamisk joiken og dermed bidra til å legge et grunnlag for å bevare og å utvikle denne tradisjonen
  - å skape arenaer der formidling av joik og musikk med basis i joik kan komme til uttrykk.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  JOI500 Med joik som utgangspunkt 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Kompetanse og videre studier

  I tillegg til den realkompetansen studiet gir, som videreutdanning blant annet, kan det settes inn i disse sammenhengene:
  - som del av et frittstående bachelorløp
  - søkes innpasset i valgfrie deler innen ulike lærerutdanninger.