Nord Universitet

Nord Universitet

Mentor- og veilederutdanning 1

Mentoring and Counselling Training for Teachers 1

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Grethe Eliassen Friedrich

 • Fagansvarlig:

  Endre Kanestrøm

Inngår i studium

Mentor- og veilederutdanning, 30 stp.

Læringsutbytte

Studenten skal:

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet legger vekt på studentaktivitet og dialog. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser. Det vil bli gitt oppgaver mellom samlingene.

Studentene skal tilrettelegge og gjennomføre minimum to veiledninger av nyutdanna lærere eller førskolelærere, alternativt en kollega med kortere tjenestetid. I tillegg skal studentene planlegge og gjennomføre veiledning av studenter i grunnskolelærerutdanninga eller barnehagelærerutdanninga.

Detaljert beskrivelse av studiet, med oppgaver, samlinger og veiledninger, kommer fram av semesterplanen.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen:

Pensumlitteratur

Lauvås, Per og Gunnar Handal (2000): Veiledning og praktisk yrkesteori. Rev. utg. Oslo : Cappelen akademisk
ISBN 978-82-02-19880-0 , ISBN 82-02-19880-1

Røkenes, Odd Harald og Per-Halvard Hanssen (2012): Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1303-0

Skau, Greta Marie (2011): Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 4. utg. Oslo : Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-35014-7

Smith, Kari og Marit Ulvik (red.) (2010): Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01709-9

Stålsett, Unn (2009): Veiledning i en lærende organisasjon. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0823-4

Én av følgende tre bøker velges ut fra profesjon og arbeidssted:

Jensen, Ruth og Astrid Lill Kranmo (2010): Å utforske praksis : barnehagen. Oslo : Cappelen akademisk
ISBN 978-82-02-32225-0

Jensen, Ruth og Marit Aas (2011): Å utforske praksis : grunnskolen. Oslo : Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-33806-0

Jensen, Ruth og Marit Aas (2012): Å utforske praksis : videregående skole. Oslo : Cappelen Damm akademisk
ISBN 978-82-02-33807-7

Anbefalt tilleggslitteratur

Bjørnsrud, Halvor (2009): Skoleutvikling : tre reformer for en lærer. Oslo : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39167-3

Irgens, Eirik J. (2007): Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0528-8 , ISBN 82-450-0528-2

Karlsdottir, Ragnheidur og Ragnvald Kvalsund (red.) (2009): Mentoring og coaching i et læringsperspektiv. Trondheim : Tapir akademisk
ISBN 978-82-519-2409-2

Mathisen, Petter og Rune Høigaard (2004): Veiledningsmetodikk : en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand : Høyskoleforlaget
ISBN 978-82-7634-441-7 , ISBN 82-7634-441-0

Tveiten, Sidsel (2013): Veiledning : mer enn ord . 4. utg. Bergen : Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1451-8

Øiestad, Guro (2004): Feedback. : Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-33097-9 , ISBN 82-05-33097-2